Top-10 veelgestelde vragen

Bekijk ook de filmpjes 'Iris geeft antwoordvoor informatie over verhuizing of overlijden, betalen,  vaststelling WOZ-waarde of informatie over aanmaning en dwangbevel

Uw adresgegevens wijzigen automatisch. De gemeente geeft uw verhuizing aan ons door zodra die is verwerkt.

Zuiveringsheffing-verontreinigingsheffing-afvalstoffenheffing-rioolheffing
Verhuizen binnen uw gemeente heeft geen invloed op deze aanslag(en). Gaat u inwonen of niet zelfstandig wonen, dan worden de aanslagen automatisch aangepast

Verhuist u naar een andere gemeente, dan ontvangt u automatisch een verrekening.

Watersysteemheffing ingezetenen
U ontvangt geen nieuwe aanslag watersysteemheffing op uw nieuwe adres. De aanslag blijft voor dit belastingjaar geldig.

Watersysteemheffing gebouwd/ongebouwd-onroerendezaakbelasting
Heffingen blijven het hele jaar geldig. Het is mogelijk de eigendomslasten te laten verrekenen bij een notaris, dit is geen verplichting. U ontvangt dan een voorschot die u betaalt aan Belastingsamenwerking West-Brabant.    

Wanneer u het niet eens bent met de waarde op de WOZ-beschikking en/of met de onderbouwing daarvan, dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van de WOZ-beschikking/aanslagbiljet Gemeentelijke belastingen een bezwaarschrift indienen via de digitale balie.
Dit geldt niet voor de Gemeente Breda. In het geval van de Gemeente Breda dient u uw bezwaarschrift tegen de WOZ-beschikking hier in te dienen.

Voor objecten die vallen in gemeenten die niet deelnemen aan de Belastingsamenwerking West-Brabant geldt dat u het bezwaarschrift moet indienen bij de betreffende gemeente. 

De gemeente geeft aan de Belastingsamenwerking West-Brabant de nieuwe vaststelling van de WOZ-waarde door. Op basis van deze wijziging wordt de aanslag waterschapsbelasting ambtshalve aangepast en ontvangt u hierover schriftelijk bericht.
Echter kan het ongeveer maximaal 3 maanden duren voordat de Belastingsamenwerking deze gegevens heeft ontvangen en in de belastingbestanden heeft verwerkt.


Als u in de kadastrale registratie op 1 januari van het belastingjaar als eigenaar van de betreffende (on-)gebouwde onroerende zaak stond geregistreerd, bent u voor de onroerende zaakbelasting en de watersysteemheffing gebouwd/ongebouwd belastingplichtig.
Het is mogelijk de eigendomslasten te laten verrekenen bij een notaris, dit is geen verplichting. U ontvangt dan een voorschot die u betaalt aan Belastingsamenwerking West-Brabant. U kunt dit terugvinden op de eindafrekening van de notaris. 

Klopt. 
Bij uw aanslag zit geen acceptgirokaart meer. De acceptgirokaart verdwijnt in Nederland in 2019.
Wanneer u geen automatische incasso heeft, moet u het bedrag zelf overmaken met een overschrijvingskaart of via internetbankieren.
Ook kunt u contant of per pin betalen bij één van de GWK Travelex kantoren: www.gwktravelex.nl
Het aanslagbedrag moet voor de laatste vervaldatum volledig betaald zijn. 

Ook kunt u het aanslagbedrag automatisch van uw rekening laten incasseren. Hiervoor moet u de Belastingsamenwerking West-Brabant machtigen. De automatische incasso vraagt u eenvoudig aan via de digitale balie

Een doorlopende automatische incasso kunt u aanvragen via de digitale balie.

Het klopt dat u als huurder van een woonruimte in de gemeente Breda het aanslagbiljet eind januari ontvangt. Dit in tegenstelling tot de aanslagen van eigenaren, deze worden eind februari verzonden.

Voor de automatische incasso betekent dit dat de eerste termijn eind februari wordt afschreven. Het aantal termijnen blijft 10, zodat de laatste termijn in november zal worden geïncasseerd.

 

Voordat er geïncasseerd gaat worden is er een aanslag aan vooraf gegaan.

Mogelijk vindt u de gecombineerde aanslag in de Berichtenbox van MijnOverheid.

Wanneer u óf uw zaakwaarnemer u bij Mijn Overheid heeft aangemeld, worden aanslagen niet meer op papier verzonden.

Om te controleren óf de aanslag aan u is opgelegd, kunt u met uw DigiD-code in loggen in onze Digitale Balie waar u toegang heeft tot uw aanslaggegevens. 

Een aanslag onroerende zaakbelastingen gebruiker wordt opgelegd aan degene die op de peildatum van 1 januari van het belastingjaar gebruiker is van een niet-woning. Een perceel, weiland, terrein  en dergelijke moet worden aangemerkt als niet-woning. 

Er is geen sprake van gebruik als een terrein te koop of te huur staat, braak ligt of als de benodigde vergunningen voor gebruik ontbreken.

Indien één van de hiervoor genoemde situaties niet van toepassing is, staat het object ter beschikking van de eigenaar. Het “ter beschikking houden van” dient gelijk te worden gesteld aan “gebruik van”.  
Bezwaar maken tegen het feit dat u bent aangemerkt als gebruiker heeft daarom alleen zin indien één van de genoemde situaties van toepassing is bij uw object. Voor een juiste en snellere afhandeling van uw bezwaarschrift verzoeken wij u zoveel mogelijk informatie en/of bewijsstukken te geven over de van toepassing zijnde situatie. Indien u uw object op dit moment al verhuurt, dient u de gegevens van de huurder en de ingangsdatum van de huur door te geven.

Het is mogelijk dat u deze aanslag voor meerdere jaren heeft ontvangen. De Belastingsamenwerking West-Brabant streeft ernaar de belastingaanslagen jaarlijks zo spoedig mogelijk op te leggen. In de praktijk blijkt dat dit niet in alle gevallen mogelijk is. Aanslagen over voorgaande jaren kunnen daardoor later worden opgelegd. Wettelijk gezien (artikel 11, lid 3 van de Algemene wet inzake Rijksbelastingen) is het toegestaan om binnen een periode van drie jaar na ontstaan van de belastingschuld alsnog een aanslag op te leggen. 

Een overlijden hoeft u niet aan de BWB door te geven. Wij krijgen ieder overlijden van de gemeente door. Op grond van deze informatie zal de aanslag daar waar mogelijk worden verminderd. Wanneer de overledene alleenwonend was kunt u via het contactformulier het correspondentieadres doorgeven van de erfgenaam of persoon die verantwoordelijk is voor de administratieve afwikkeling. Eventuele vermindering van de aanslag zal naar het opgegeven adres worden gezonden. 
Als de overledene niet alleenwonend was, ontvangt de medebewoner een aanslag voor de periode na overlijden.