Algemene vragen

U staat aangemeld voor de digitale aanslag in MijnOverheid.
Wij versturen daarom uw originele aanslag digitaal en niet per post.

Wilt u de aanslag voortaan per post ontvangen?
Helaas kunnen wij dit niet voor u veranderen. U moet dit zelf stopzetten in MijnOverheid.

Zo regelt u het stopzetten van uw digitale aanslag:
1. Ga naar de website www.mijnoverheid.nl
2. Log hier in met uw DigiD
3. Ga naar Berichtenbox
4. Onderin dit scherm klikt u aan ‘bekijk van welke organisaties u berichten kunt ontvangen’
5. Ga vervolgens naar ‘samenwerkingsverbanden’
6. Zet het vinkje bij ‘Belastingsamenwerking West-Brabant’ uit
7. Klik op ‘bewaren’.

Op uw aanslagbiljet staat wanneer u de belasting betaald moet hebben. Dat moet voor de ‘vervaldatum/vervaldata’. U kunt ook automatisch betalen. Dat kunt u regelen via Zelf online regelen.

Een aanslagbiljet is een brief waarop staat:
-          welke belastingen u moet betalen;
-          hoeveel u moet betalen;
-          voor welke datum u moet betalen;
-          de grondslagen: dat zijn de cijfers waarop de belastingen gebaseerd zijn.
Bijvoorbeeld: het aantal mensen waarmee u woont, de WOZ of het aantal keer dat uw afval opgehaald is.

Iedereen die te maken heeft met de Nederlandse overheid krijgt een burgerservicenummer (BSN). Dit is een uniek nummer. Dat betekent dat niemand hetzelfde nummer heeft.

Vroeger heette het ‘sofinummer’. 

De dagtekening is de datum die op een brief, biljet of document staat. Vaak is het het startpunt voor een termijn. Bijvoorbeeld: vanaf de dagtekening heeft u nog 6 weken om bezwaar te maken. 

De kolom ‘heffingsmaatstaf' staat op de voorkant van uw belastingaanslag. Hierin staat welke gegevens belangrijk waren om de belasting te berekenen. Zoals:

ve        =          vervuilingseenheid
w         =          woonruimte
€          =          WOZ-waarde
ha        =          hectare: oppervlakte

Huurders van een woning betalen:

- belastingen van het Waterschap: de zuiveringsheffing, de verontreinigingsheffing en de watersysteemheffing ingezetenen
- belastingen van de gemeente: rioolbelasting en afvalstoffenheffing

De vervaldag is de dag waarop u de belastingen betaald moet hebben. De vervaldag staat op uw aanslagbiljet. De vervaldag is 2 maanden na de datum van het aanslagbiljet. Bij voorlopige aanslagen en automatische incasso zijn er meer vervaldagen. Daar horen ook voorwaarden bij. 

Ja. Als u 1 januari van dit jaar eigenaar was, moet u belasting betalen. U kunt het eventueel verrekenen met de nieuwe eigenaar. Dat moet u dan bij de notaris regelen.

Bel naar de leverancier van uw water:
Brabant Water, telefoonnummer (073) 683 80 00.
Delta NV, telefoonnummer (0800) 51 50.

De Wet open overheid (Woo) regelt het recht op informatie over alles wat de overheid doet. Het is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Via een Woo-verzoek vraagt u de BWB informatie openbaar te maken. Bijvoorbeeld informatie over waarom en hoe een besluit tot stand is gekomen. U kunt bijna alle overheidsinformatie opvragen. Sommige informatie mag niet openbaar worden gemaakt. Bijvoorbeeld omdat het gaat om vertrouwelijke of privacygevoelige informatie. De bescherming van deze gegevens is dan belangrijker dan de openbaarheid ervan. 

Iedereen mag een Woo-verzoek indienen. Een verzoek moet minimaal voldoen aan deze voorwaarden:

  • De informatie moet gaan over ons beleid, de voorbereiding of uitvoering hiervan
  • Het is duidelijk waarover u precies informatie vraagt
  • BWB moet over deze informatie te beschikken

De Woo geldt alleen voor het inzien van bestaande informatie en bestuursdocumenten en dus niet voor het stellen van algemene vragen of het opvragen van persoonlijke dossiers. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Wilt u publieke informatie bij ons opvragen?
Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.