Vergaderstukken

Vergaderdata 2020

Vergaderdatum 24 juli 2020

Agenda AB vergadering 24 juli 2020
Agdp 2  Verslag vergadering Algemeen Bestuur 29 mei 2020 concept
Agdp 4a Brief BoZ bestuurlijke vertegenwoordiging BWB
Agdp 4b Verzoek Hiswa Recron inzake toeristenbelasting
Agdp 5a Aanbiedingsbrief ontwerp-programmabegroting 2021 aan alle deelnemers
Agdp 5b Beantwoording verzoek Hiswa Recron d.d. 17 juli 2020
Agdp 6a  Publicatie Staatscourant 29 juni 2..., nr. 45081, zevende wijziging GR-BWB
Agdp 6b  Memo gevolgen corona - Belastingsamenwerking West-Braban- 2020 06 - 25
Agdp 6c  Memo verloop investeringskrediet 2 - juli 2020
Agdp 6d  Memo voortgang project gebruiksoppervlak juli 2020 v2
Agdp 6e  Memo voortgang project implementatie ICT 29/06/2020
Agdp 6f   Voortgangsmemo implementatie AFAS juni 2020
Agdp 7a  1e Bestuursrapportage 2020
Agdp 7b  Begrotingswijziging BWB 01-2020
Agdp 7c  AB AB voorstel en besluit
Agdp 8a  Programmabegroting 2021 - definitief
Agdp 8b  AB Voorstel en besluit - begroting 2021 incl. zienswijzen
Agdp 8c  Zienswijze gem. Bergen op Zoom d.d. 23 juni 2020
Agdp 8d - Zienswijze gem. Breda d.d. 2 juli 2020
Agdp 8e - Bijlage sjabloon zienswijze gem Breda d.d. 2 juli 2020
Agdp 8f - Zienswijze gem Dongen d.d. 2 juli 2020​​​​​​​
Agdp 8g - Zienswijze gem Etten-Leur d.d. 24 juni 2020​​​​​​​
Agdp 8h - Zienswijze gem Halderberge d.d. 2 juli 2020
Agdp 8i - Zienswijze gem Moerdijk d.d. 18 juni 2020
Agdp 8j - bijlage zienswijze gem Moerdijk
Agdp 8k - Zienswijze gem Oosterhout d.d. 25 juni 2020
Agdp 8l - Zienswijze gem Roosendaal 25 juni 2020 
Agdp 8m - Zienswijze gem Rucphen d.d. 8 juli 2020 
Agdp 8n - Zienswijze gem Woensdrecht d.d. 18 juni 2020
Agdp 8o - Zienswijze gem Zundert d.d. 7 juli 2020
Agdp 8p Zienwijze Waterschap Brabantse Delta d.d. 8 juli 2020
 

Vergaderdatum 28 mei 2020

Agenda AB vergadering 28 mei 2020
Agdp 2  Conceptverslag vergadering Algemeen Bestuur 17 april 2020
Agdp 4a Brief d.d. 1 mei 2020 gem. Oosterhout inzake effecten corona op begroting 2020
Agdp 4b Brief d.d. 28 april 2020 Provincie Brabant Jaarverslag Interbestuurlijk Toezicht Jaarverslag IBT 2019​​
Agdp  5   Tijdsplanning besluitvorming nieuwe kostenverdeelstaat
Agdp  6   DB-besluit d.d. 20 mei 2020 inzake Corona uitstel en invorderingsrente
Agdp  7   Nieuwe systematiek kostentoedeling 2021
Agdp  7  Voorstel tot vaststellen Nieuwe systematiek kostentoedeling 2021
Agdp  8   AB-voorstel Ontwerp-begroting 2021
Agdp  8   Analyse Kostenverdeelstaat 2021 versus begroting 2020
Agdp  8   Programmabegroting 2021
Agdp  9   AB Voorstel KPI
Agdp  9   Jaarverslag archief- en informatiebeheer 2019
Agdp  9   Rodin toets 2020
Agdp  9   WBA KPI-rapportage 2019
Agdp 10  AB-voorstel tot het vaststellen Jaarverslag klachtenbehandeling BWB 2019
Agdp 10  Jaarverslag Commissie Ombudsman 2019 BWB
Vastgesteld jaarverslag klachtenbehandeling 2019

Vergaderdatum 17 april 2020

Agenda AB vergadering 17 april 2020
Agdp  2   Verslag vergadering Algemeen Bestuur 24 januari 2020
Agdp  4a Brief aan Besturen GR van wethouders financiën regio West-Brabant
Agdp  6   Bestuurlijke Besluitvorming Corona
Agdp  7   Voorstel verlaging voorlopige aanslagen toeristenbelasting (corona)
Agdp  8   AB Voorstel aanwijzen DB-lid
Agdp  9   Jaarstukken 2019
Agdp  9   Jaarstukken 2019 - AB Voorstel en besluit
Agdp  9   Begeleidende brief Controleverklaring 2019
Agdp  9   Controleverklaring 2019 - NG
Agdp  9   Accountantsverslag 2019
Agdp  9   Jaarrekening 2019 - gewaarmerkt
Agdp 10  Programmabegroting - Definitief
Agdp 10  AB Voorstel en besluit
Agdp 10  Nota kostenverdeelsystematiek 2020 BWB
Agdp 11a  Memo voortgang project gebruiksoppervlak maart 2020
Agdp 11b  Memo voortgang project implementatie ICT 18032020
Agdp 11c  Voortgangsmemo Implementatie AFAS
Agdp 11d  Memo verloop investeringskrediet

Vergaderdatum 24 januari 2020

Agenda AB vergadering 24 januari 2020
Agdp 2 Verslag vergadering AB 1 november 2019
Agdp 4a Gemeente Moerdijk besluit aansluiting GR bij WSGO en wijziging GR
Agdp 4b Gemeente Etten-Leur besluit aansluiting GR bij WSGO en wijziging GR
Agdp 4c Gemeente Oosterhout besluit aansluiting GR bij WSGO
Agdp 4d Gemeente Bergen op Zoom besluit aansluiting GR bij WSGO en wijziging GR
Agdp 4e Gemeente Rucphen besluit aansluiting GR bij WSGO en wijziging GR
Agdp 4f Gemeente Woensdrecht besluit aansluiting GR bij WSGO en wijziging GR
Agdp 4g Bevestigingsbrief WSGO Belastingsamenwerking West-Brabant
Agdp 4h Brief gemeente Bergen op Zoom inzake afschaffing reclamebelasting
Agdp 4i Directeurenoverleg - VNG Presentatie SOR
Agdp 4i AB Voorstel Presentatie SOR
Agdp 5a Brief gemeente Breda inzake financieel resultaat afschaffen hondenbelasting
Agdp 5b Brief gemeente Bergen op Zoom inzake financieel resultaat afschaffen reclamebelasting
Agdp 5c Brief Aansluiten Werkgeversvereniging SGO en instemming wijziging GR
Agdp 6  Auditplan Astrium Accountants 2019
Agdp 7 Controleprotocol boekjaar 2019 BWB
Agdp 7 AB Voorstel en besluit - Controleprotocol BWB 2019
Agdp 8  Managementletter Astrium Accountants 2019
Agdp 9 AB voorstel Strategie 2020 2024
Agdp 10 AB Voorstel zevende wijziging GR BWB
Agdp 11 Kadernota 2021
Agdp 11 AB Voorstel en Besluit Kadernota 2021
Agdp 12a Memo voortgang project Waardering naar gebruiksoppervlak
Agdp 12b Memo voortgang project Implementatie ICT
Agdp 12c Memo voortgang project Aanbesteding financiele applicatie

Vergaderdata 2019

 

Vergaderdatum 1 november 2019

Agenda AB vergadering 1 november 2019
Agdp  3  Verslag vergadering AB 5 juli 2019
Agdp 4a  Staat van de WOZ 2019
Agdp 5a  Verzamelbrief 12 juli 2019 Waarderingskamer
Agdp 5b  Berichtgeving gemeente Breda afschaffen hondenbelasting per 2020
Agdp 5c Brf 29 augustus provincie Noord-Brabant inz toezichtbevindingen Begroting 2020
Agdp 7a  Memo voortgang project Waardering naar gebruiksoppervlak
Agdp 7b  Memo voortgang project Aanbesteding belastingapplicaties
Agdp  8  3e Interne begrotingswijziging 2e bestuursrapportage 2019
Agdp  8  AB Voorstel en Besluit 2e bestuursrapportage 2019
Agdp  8  BWB - 2e bestuursrapportage 2019
Agdp  9  Voorstel tot aansluiten Werkgeversvereniging WSGO
Agdp 10  Vergaderschema 2020
Agdp 10  Voorstel Vergaderschema en P&C cyclus 2020
Agdp 11  Strategie BWB 2020 - 2024
Agdp 11  Voorstel vaststellen Strategie 2020 - 2024
Agdp 12  Voorstel vaststellen uitwerking strategienota BWB 2020 - 2024
Agdp 12  Grip op verordeningen versie 3.0 oktober 2019
Agdp 12  bijlage A bij grip op verordeningen
Agdp 12  bijlage B bij grip op verordeningen versie 3.1

Vergaderdatum 5 juli 2019

Agenda AB vergadering 5 juli 2019
Agdp 2 Verslag vergadering 25 april 2019
Agdp 6 Aanwijzen voorzitter AB en DB
Agdp 7 Voorstel vaststellen Programmabegroting 2020
Agdp 7 Programmabegroting 2020
Agdp 7  Voorstel kennisnemen 1e bestuursrapportage en 1e begrotingswijziging
Agdp 7 Mededeling concept zienswijze gem. Bergen op Zoom
Agdp 7 Concept Zienswijze gemeente Breda
Agdp 7 Concept Zienswijze gemeente Etten-Leur
Agdp 7 Zienswijze gemeente Moerdijk
Agdp 7 Zienswijze gemeente Roosendaal
Agdp 7 Zienswijze gemeente Halderberge
Agdp 7 Zienswijze gemeente Rucphen
Agdp 7 Zienswijze gemeente Woensdrecht
Agdp 7 Zienswijze Waterschap Brabantse Delta
Agdp 8 1e bestuursrapportage 2019
Agdp 8 Interne begrotingswijziging 
Agdp 9a Memo voortgang project aanbesteding
Agdp 9b Memo voortgang project waarderen op gebruiksoppervlak
Agdp 9c Memo voortgang project taakuitbreiding WOZ Breda 

Vergaderdatum 25 april 2019

Agenda AB vergadering 25 april 2019
Agdp 6a Memo voortgang project aanbesteding

Agdp 6b Memo voortgang project waarderen op gebruiksoppervlak
Agdp 6c Memo voortgang project taakuitbreiding WOZ Breda
Agdp 7 AB Voorstel vaststellen raadsinformatiebrief
Agdp 8 Voorstel en besluit follow-up KPI
Agdp 8 Plan van Aanpak KPI
Agdp 8 West-Brabants archief 
Agdp 9 AB Voorstel vaststellen jaarverslag klachtenbehandeling
Agdp 9 Jaarverslag commissie Ombudsman
Agdp 10 Voorstel kennisnemen van voorlopige jaarstukken
Agdp 10 Voorlopige jaarstukken
Agdp 11 Ontwerp Programmabegroting 2020
Agdp 11 AB Voorstel en besluit Ontwerp Programmabegroting 2020
Agdp 12 Voorstel AB aansluitovereenkomst

Vergaderdatum 25 januari 2019

Agenda AB vergadering 25 januari 2019
Agdp 2 Concept-verslag vergadering AB 9 november 2018
Agdp 6 Voordracht aan AB tot aanwijzing plaatsvervangend voorzitter AB en DB
Agdp 7 Auditplan jaarrekening 2018
Agdp 7 Begeleidende brief Astrium Accountants
Agdp 8 AB-voorstel Controleprotocol 2018
Agdp 8 Controleprotocol boekjaar 2018 BWB
Agdp 9 Planning & Control Cyclus 2019 Spoorboekje
Agdp 10 AB voorstel begrotingswijziging uitbreiding taken Breda - na zienswijze
Agdp 10 Begrotingswijziging 1-2019
Agdp 10 Zienswijze 1e begrotingswijziging 2019 gemeente Etten-Leur
Agdp 10 Zienswijze 1e begrotingswijziging 2019 gemeente Halderberge
Agdp 10 Zienswijze 1e begrotingswijziging 2019 gemeente Woensdrecht
Agdp 10 Zienswijze Concept 1e begrotingswijziging 2019 gemeente Roosendaal
Agdp 10 Zienswijze Concept 1e begrotingswijzing 2019 Waterschap Brabantse Delta
Agdp 11 AB Voorstel en besluit Kadernota 2020
Agdp 11 Kadernota 2020
Agdp 12 Voorstel tot vaststelling vergaderdata AB 2019

Vergaderdata 2018

 Vergaderdatum 9 november 2018

 Vergaderdatum 6 juli 2018

Vergaderdatum 20 april 2018

Vergaderdatum 26 januari 2018

Vergaderdatum 27 oktober 2017

Vergaderdatum 31 augustus 2017

Vergaderdatum 14 juli 2017

Vergaderdatum 23 juni 2017

Vergaderdatum 13 april 2017

Vergaderdatum 21 oktober 2016

Vergaderdatum 1 juli 2016

Vergaderdatum 15 april 2016