Privacyverklaring

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: de AVG) stelt eisen aan de manier waarop bedrijven en overheden omgaan met uw persoonsgegevens. Zo zijn wij verplicht u te informeren over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij met ons Privacybeleid en deze privacyverklaring.
 

In ons Privacybeleid stellen wij kaders waarbinnen wij uw persoonsgegevens verwerken. Het Privacybeleid kunt u hier vinden. In deze privacyverklaring informeren wij u op concrete wijze hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. 

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot een persoon. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: BSN, naam, adres en financiële gegevens.

Waarom mag de BWB uw persoonsgegevens verwerken?
De BWB verwerkt uw persoonsgegevens voor de heffing en invordering van belastingen. Dit zijn onze wettelijke taken. Omdat wij uw persoonsgegevens verwerken voor de uitvoering van onze wettelijke taken, mogen wij uw persoonsgegevens verwerken volgens de AVG.

Welke persoonsgegevens verwerkt de BWB?
Voor de heffing en invordering van belastingen kan de BWB uw financiële gegevens, BSN, naam, adres, geboortedatum en voertuigkenteken verwerken. Soms nemen wij contact met u op. Dan gebruiken wij uw naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.

Hoe gaan wij om met uw privacy als u ons belt of als u bij ons aan de balie komt?
Bij de beantwoording van vragen door onze medewerkers wordt persoonlijke informatie verstrekt. Door u eerst te vragen naar uw BSN en geboortedatum weten wij zeker dat we de persoonlijke informatie aan de juiste persoon verstrekken. Wanneer u bij ons aan de balie komt, vragen wij u om uw ID-bewijs.

Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens die u op onze website invult?
Op onze website kunt u contactformulieren indienen om een bezwaar, klacht of verzoek in te dienen. Bij het invullen van het contactformulier kunnen wij u vragen om de volgende persoonsgegevens te verstrekken: telefoonnummer, e-mailadres, voertuigkenteken, geslacht, voorletter(s), achternaam, en adres. Wij gebruiken deze persoonsgegevens om uw bezwaar, klacht of verzoek in behandeling te nemen en u te informeren. Tevens kunnen wij uw persoonsgegevens, voor analystische doeleinden, verwerken met Google-Analytics. Hiertoe hebben wij een verwerkersovereenkomst met Google gesloten, het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd, “gegevens delen” uitgezet en maken we geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google-Analytics cookies.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?
De BWB neemt passende maatregelen om misbruik, verlies of diefstal van uw persoonsgegevens te voorkomen. Onze systemen zijn goed beveiligd tegen aanvallen van buiten en tegen datalekken. De beveiligingsmaatregelen zijn volgens de geldende normen. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht getekend.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Bij het bewaren van uw persoonsgegevens is de BWB gebonden aan de bewaartermijnen uit de Archiefwet.

Geven wij uw persoonsgegevens door aan andere partijen?
De BWB heeft een fiscale geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat wij alle informatie die wij tijdens onze werkzaamheden over u verzamelen, niet mogen delen met derden. Wij delen alleen gegevens met derden als dat nodig is voor de uitvoering van onze taken, als het wettelijk verplicht is of in bijzondere gevallen met een ontheffing van het Algemeen Bestuur van de BWB.

Wat gebeurt er met uw persoonsgegevens bij een uitbesteding van taken door de BWB?
Sommige taken voert de BWB niet zelf uit omdat het uitbesteden ervan efficiënter en goedkoper is. Dat betekent dat de externe partij uw persoonsgegevens verwerkt. Om te waarborgen dat deze externe partij zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaat hebben wij afspraken gemaakt over de beveiliging en de geheimhouding van uw persoonsgegevens. Deze afspraken staan in een zogenaamde verwerkersovereenkomst.

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken?
Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, dan kunt u inloggen in de digitale balie van de BWB. U kunt inloggen door gebruik te maken van uw persoonlijke DigiD. Daarnaast kunt u een inzageverzoek doen. Mochten er onjuiste persoonsgegevens vermeld staan, dan kunt u deze corrigeren op uw persoonlijke pagina. Daarnaast kunt u een correctieverzoek indienen.

Onder bijzondere omstandigheden kunt u een verzoek indienen om verwijdering, beperking of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door de BWB.

U kunt uw verzoeken e-mailen naar: privacy@bwbrabant.nl

Vermeld in deze e-mail uw naam, adres, geboortedatum, postcode en telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent. De BWB behandelt uw verzoek binnen een redelijke termijn.

Wat doet de Functionaris voor Gegevensbescherming?
De BWB heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming aangesteld. Deze persoon is verantwoordelijk voor de privacy binnen onze organisatie. Onze Functionaris voor Gegevensbescherming is bereikbaar per e-mail op privacy@bwbrabant.nl voor al uw vragen en verzoeken over privacy.

Hoe kunt u een klacht indienen?
Als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens niet op de juiste manier verwerken, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. De nationale toezichthouder is de Autoriteit Persoonsgegevens. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl vindt u alle informatie over hoe u een klacht indient.

Wijziging privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door de BWB worden gewijzigd, zonder voorafgaande waarschuwing.