Vragen over kwijtschelding

Hieronder staan de veelgestelde vragen over kwijtschelding. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan gerust telefonisch contact met ons op. Kijk voor het telefoonnummer en actuele openingtijden op Contact.

Alleen als u het jaar ervoor kwijtschelding heeft gekregen controleren we of u voor het nieuwe jaar automatisch kwijtschelding kunt krijgen. Omdat uw situatie en de wet kunnen veranderen, is het niet zeker dat u elk jaar ook kwijtschelding krijgt.

Als u automatisch kwijtschelding heeft gekregen dan staat dit op de aanslag. Soms moet u een deel zelf betalen. De gemeente geeft dan niet voor het volledige bedrag kwijtschelding. Dit verschilt per gemeente. Daarom moet u altijd controleren of u een deel moet betalen. Ook dat staat dan op de aanslag. 

Als er geen automatische kwijtschelding is verleend en u denkt hier wel recht op te hebben dan kunt u hier een aanvraag kwijtschelding indienen.

 

Voor kwijtschelding kijken we eerst naar het saldo op uw rekeningen en de waarde van uw bezittingen. Bij bezittingen kunt u denken aan auto's, motors, overwaarde van de eigen woning, woonwagen en aandelen. Ligt het saldo en de waarde van uw bezittingen onder de toegestane grens? Dan kijken we naar uw inkomen en uitgaven. Houdt u minder over dan uw grens voor het inkomen? Dan kan het zijn dat u geen belastingen hoeft te betalen. 

Om te bepalen of uw inkomen te laag is om belasting te kunnen betalen kijken we of uw inkomen lager is dan het normbedrag voor het inkomen. Dit normbedrag noemen wij ook de inkomensgrens of bijstandsnorm. De bedragen zijn namelijk hetzelfde als de bedragen in de bijstand.

Woont u alleen? Dan kijken we naar het normbedrag voor een alleenstaande.
Woont u samen met uw partner? Dan kijken we naar het normbedrag voor gehuwden en samenwonenden.

Huishoudsituatie Normbedragen per 01-01-2024
  Inkomen
(bijstandsnorm)
Zorgpremie Huur
Alleenstaande € 1.283,83 € 42,00 € 226,67 
Alleenstaande met AOW € 1.531,46 € 42,00 € 224,85 
Getrouwd/samenwonend € 1.834,04 € 95,00 € 226,67 
Getrouwd/samenwonend met AOW € 2.086,40 € 95,00 € 223,04 
Getrouwd/samenwonend 
1 persoon met AOW
€ 2.081,40 € 95,00 € 223,04 

Voor de berekening van uw inkomen en het toegestane saldo moet ook rekening worden gehouden met de normbedragen voor de zorgpremie en de huur. Deze staan daarom ook opgenomen in het overzicht.

Voorbeeld normbedrag huur:
U woont alleen en heeft nog geen AOW. Dan gaan we uit van een normbedrag van 
€ 226,67 voor de huur of hypotheek. Dit bedrag halen we van uw huur af. Ook halen we daar eventuele huurtoeslag van af. Het bedrag wat dan overblijft is het bedrag dat wij van uw inkomen afhalen.

Voorbeeld normbedrag zorgpremie:
U bent getrouwd. Dan gaan we uit van een normbedrag van € 95,00 voor de zorgpremie. Dit bedrag halen we van uw zorgpremie af. Ook halen we daar eventuele zorgtoeslag van af. Het bedrag dat dan overblijft is het bedrag dat wij van uw inkomen afhalen.

Woont er nog iemand van 27 jaar of ouder bij u in huis? Dan gaat uw norm misschien omlaag. Klik hier voor de normen die dan gelden.

Als inkomen telt mee:

 • salaris
 • uitkering gemeente/werkplein
 • uitkering UWV
 • uitkering SVB (AOW)
 • pensioen
 • heffingskortingen
 • kinderalimentatie
 • partneralimentatie
 • studiefinanciering
 • inkomsten uit onderneming
 • overige inkomsten (bijvoorbeeld webwinkel, marktkraam, krantenwijk of bijverdiensten uit een hobby)

We nemen niet al uw uitgaven mee om te bepalen of u belasting moet betalen.

De volgende uitgaven nemen we WEL mee:

·         een deel van uw huur
·         een deel van uw zorgpremie
·         een deel van uw uitgaven aan kinderopvang
.         een deel van het kindgebonden budget
·         maandelijkse aflossingen van belastingschulden
·         alimentatie die u maandelijks betaald

Deze uitgaven berekenen we als volgt:

 • Een deel van de huur die u elke maand betaalt
  We halen van het bedrag aan uw huur* af:
  - eventuele huurtoeslag
  - het normbedrag van de huur
   
 • Heeft u een eigen woning?
  Dan halen we van het bedrag aan hypotheek* af:
  - hypotheekrenteaftrek
  - het normbedrag van de huur

*voor de huur/hypotheek wordt maximaal € 879,66 (per 01-01-2024) gerekend, ook als uw huur of hypotheek hoger is.

 • Een deel van de premie zorgverzekering
  We halen van het bedrag van uw premie af:
  - eventuele zorgtoeslag
  - het normbedrag van de zorgpremie
 • Het verschil tussen het kindgebonden budget dat u krijgt en het kindgebonden budget waar u eigenlijk recht op heeft.
  Soms heeft u recht op meer kindgebonden budget dan u krijgt. Dat verschil halen we van uw inkomen af.
 • Uw eigen bijdrage voor kinderopvang
  Er is vaak een verschil tussen de kosten van de kinderopvang en dat wat u krijgt aan kinderopvangtoeslag. Het deel dat u zelf nog moet betalen, halen we van uw inkomen af. 
 • Uw belastingschulden
  Betaalt u elke maand uw belastingschulden af? Dan halen we dat bedrag van uw inkomen af.
 • Uw alimentatie
  We halen alleen verplichte alimentatie van uw inkomen af als u het ook betaalt.  

Andere uitgaven zoals hieronder als voorbeeld staat tellen we NIET mee:

 • gas en stroom
 • water
 • televisie/internet/telefoon
 • autobelasting of verzekering
 • overige afbetalingen aan schulden

 

Nee. In de wet staat dat we geen rekening mogen houden met schuldsanering of schuldbemiddeling. Als we uw inkomen berekenen, kijken we dus niet of er beslag is gelegd op uw inkomen of dat u leefgeld krijgt. 

Voor studenten rekenen we het inkomen anders uit. Dit staat in artikel 26.2.12 van de Leidraad Invordering 2008. We gebruiken hiervoor het normbudget levensonderhoud en een forfaitair bedrag. Het normbudget levensonderhoud is het bedrag dat u minimaal nodig heeft om van te kunnen leven. Het forfaitair bedrag is het bedrag dat u aan studiefinanciering zou kunnen ontvangen. Het maakt niet uit of u dit bedrag aan studiefinanciering ook echt ontvangt. De bedragen verschillen per opleidingsniveau en kunt u hieronder vinden.

Opleidingsniveau

Normbudget levensonderhoud

Forfaitair bedrag

mbo

€ 1.142,63

€     63,55

hbo/wo

€ 1.217,96

€ 1.131,96

Voorbeeld:
U doet een hbo-opleiding en krijgt € 1.850,00 per maand. Dit krijgt u uit:

- basisbeurs uitwonende: € 439,20
- aanvullende beurs: € 210,80
- lening: € 600,00
- eigen inkomsten: € 600,00 (bijvoorbeeld uit bijbaan, inclusief vakantiegeld)

Van dit bedrag wordt het normbudget levensonderhoud en de lening weer afgetrokken. Bij het bedrag dat dan overblijft tellen we het forfaitair bedrag op. Dat is het inkomen van deze student. Van dit bedrag gaan de uitgaven nog af (huur, zorgpremie enzovoort). Het inkomen van een partner, tellen we op bij de eigen inkomsten. Hieronder ziet u de berekening.

Berekening studenten 2024
Formule 1: (P + Q) - R - S = X
P Ontvangen studiefinanciering excl. collegegeldkrediet €    1.250,00 +
Q Eigen inkomsten (incl. vakantiegeld) €       600,00 +
Totaal inkomsten   €    1.850,00 =
R Normbudget levensonderhoud HBO €    1.217,96 -
S Ontvangen lening €       600,00 -
X Uitkomst > Let op! Mag geen negatief bedrag zijn. Minimaal € 0,- €         32,04 =
Formule 2: X + Y = T
X Uitkomst formule 1 €         32,04  
Y Forfaitair bedrag HBO €    1.131,96 +
T Inkomen €    1.164,00 =
Uitkomst T: Dit is het vastgestelde inkomen om de gebruikelijke berekening van de betalingscapaciteit te maken. Van dit bedrag gaan dus de eventuele uitgaven van de huur, zorg etc. nog af.
*Het inkomen van een eventuele partner wordt opgeteld bij Q - 'eigen inkomsten'. 

Als er andere mensen van 27 jaar of ouder bij u in huis wonen dan kunnen zij meebetalen in de kosten van uw huishouden. Deze mensen noemen we 'kostendelers'. Kostendelers kunnen inwonende kinderen of andere medebewoners van 27 jaar of ouder zijn. Hoe meer mensen boven de 27 jaar samen in 1 huis wonen, hoe lager de inkomensnorm.

Wie zijn kostendeler?

 • Iedereen kan kostendeler zijn, dus ook uw kind, vader of moeder.
 • Het maakt niet uit of deze persoon ook echt meebetaalt aan de kosten in het huishouden.
 • Alleen uw inkomen (en dat van uw eventuele partner) telt mee voor de berekening van uw inkomensnorm. Wij kijken niet naar het inkomen van de kostendeler(s).

Uitzonderingen

Niet iedereen van 27 jaar of ouder is kostendeler. Hiervoor gelden de volgende uitzonderingen:

 • Inwonende kinderen en medebewoners van 27 jaar of ouder die studeren.
 • Andere medebewoners van 27 jaar of ouder met een commercieel huurcontract.
  Let op! Met uw kind, kleinkind, vader, moeder, broer of zus kunt u geen commerciële relatie hebben. Met bijvoorbeeld een neef, nicht, oom of tante kunt u wel een commerciële relatie hebben. Het ontvangen huurbedrag moet wel worden meegenomen als inkomen.

Als u een bijstandsuitkering volgens de Participatiewet ontvangt en kostendelers heeft, dan heeft de gemeente al rekening gehouden met de kostendelers en zal de hoogte van uw uitkering gelijk zijn aan het normbedrag voor de kwijtschelding.

Normbedragen als u kostendelers heeft

Huishoudsituatie Inkomen (bijstandsnorm) Normbedragen
  geen
kostendeler
1
kostendeler
2
kostendeler
Zorgpremie Huur
Alleenstaande 1.283,83 917,02 794,75 42,00  226,67
Alleenstaande met AOW 1.531,46 1.042,20 904,77 42,00 224,85
Gehuwd/samenwonend 1.834,04 1.589,50 1.467,23 95,00 226,67
Gehuwd/samenwonend met AOW 2.086,40 1.809,55 1.671,12 95,00 223,04
Gehuwd/samenwonend 1 persoon met AOW 2.081,40 1.804,55 1.666,12 95,00 223,04

Uw saldo
Als u teveel geld op uw rekening(en) heeft staan dan kunt u geen kwijtschelding krijgen. Als u een partner heeft dan telt het saldo van uw partner ook mee. In onderstaande tabel ziet u hoeveel geld u in totaal mag hebben op alle rekeningen:

Vermogen
Gezinssituatie Aanvrager geboren
vóór 01-01-1935
Partner geboren
vóór  01-01-1935
Maximaal vermogen
      Tot 01-03-2024 Per 01-03-2024
Gehuwd/
samenwonend
ja
 
ja €  11.422 € 11.555
nee 8.072 8.205
nee ja 8.072 8.205
nee 4.602 4.723
Alleenstaande
ouder
ja nvt 7.720 7.864
nee nvt 4.220 4.364
Alleenstaande ja nvt 6.960 7.069
nee nvt 3.462 3.571


Als het saldo op uw rekening(en) hoger is dan kunt u geen kwijtschelding krijgen.

 • We houden geen rekening met schulden. Als uw saldo dus te hoog is voor kwijtschelding dan trekken we uw schulden hier niet van af. 
 • De energietoeslag mag u voor 1 jaar aan extra geld hebben. 

 

U mag een auto hebben. Alleen als uw auto of auto's meer waard is/zijn dan
€ 3.350,00 heeft u geen recht op kwijtschelding. Als uw auto of auto's wel meer waard zijn dan € 3.350,00 dan telt deze mogelijk niet mee als u die specifieke auto absoluut niet kunt missen door: ziekte, invaliditeit of uw beroep.

Het bezoeken van een arts of de reis naar uw werk is geen reden om een auto te hebben die meer waard is dan € € 3.350,00. Dit kan ook met een auto die minder waard is.

Voor de waarde van uw auto kunt u de ANWB Koerslijst gebruiken op www.anwb.nl/koerslijst of websites als www.marktplaats.nl of www.gaspedaal.nl.

 

Als u bezittingen heeft die teveel waard zijn dan kunt u geen kwijtschelding krijgen. U heeft dan ‘vermogen’. U kunt bij bezittingen denken aan:

·      een auto die meer waard is dan € 3.350,00
U mag een auto hebben. Alleen als uw auto meer waard is dan € 3.350,00 heeft u geen recht op kwijtschelding. Als uw auto wel meer waard is dan € 3.350,00 dan telt deze niet mee als u die specifieke auto absoluut niet kunt missen door: ziekte, invaliditeit of uw beroep.

Het bezoeken van een arts of de reis naar uw werk is geen reden om een auto te hebben die meer waard is dan € 3.350,00. Dit kan ook met een auto die minder waard is.

·         de overwaarde van uw eigen woning
U heeft overwaarde als de WOZ-waarde van uw woning hoger is dan de hypotheekschuld die u nog moet betalen. U kunt dan geen kwijtschelding krijgen.

·         de overwaarde van uw woonwagen of woonboot
U heeft overwaarde als de waarde van uw woonwagen of woonboot hoger is dan de hypotheekschuld die u nog moet betalen. U kunt dan geen kwijtschelding krijgen.

·         de waarde van
- uw caravan
- uw vakantiehuis
- uw garagebox
- uw lijfrentepolis
- uw waardepapieren (zoals aandelen en beleggingen)

Nee, sommige belastingen van de gemeente of het waterschap moet u zelf betalen of in ieder geval voor een deel. Dit verschilt per gemeente. U kunt in het document terugvinden waarvoor u wel en géén kwijtschelding kunt krijgen.

Woont u in één van deze gemeenten?
Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Drimmelen, Geertruidenberg, Gilze-Rijen, Goirle, Steenbergen, Tilburg of Waalwijk?

En heeft u kwijtschelding gekregen van uw gemeente?
Dan kunt u sneller kwijtschelding aanvragen voor de waterschapsbelasting. Stuurt u ons een kopie van de kwijtschelding van de gemeente naar kws@bwbrabant.nl. U vult in dat uw gemeente u kwijtschelding heeft verleend en voegt deze beschikking bij de e-mail.

Heeft u een zakelijke belastingaanslag gekregen? Dan kunt u hiervoor niet om kwijtschelding vragen. U kunt alleen voor uw privébelasting vragen of u niet hoeft te betalen. Privébelastingen zijn belastingen die niet te maken hebben met uw bedrijf. 

U kunt alleen kwijtschelding aanvragen voor:

 • openstaande bedragen waarvoor nog geen kwijtschelding is aangevraagd
 • bedragen die u korter dan 3 maanden geleden heeft betaald