Invloed COVID-19 op WOZ-waarde en OZB

Transactiegegevens van woningen laten zien dat er geen negatieve invloed is op de WOZ waarde . Het aantal transacties en de waarde van woningen zijn tijdens de ‘coronatijd’ gestegen.

Niet-woningen
Bij een aantal niet-woningen ligt dit anders. Hier gaat het dan vooral om de niet-woningen die geraakt zijn door de specifieke coronamaatregelen.

WOZ-beschikking en aanslag OZB uitgesteld
Voor de niet-woningen die (mogelijk) geraakt zijn door de specifieke coronamaatregelen van de overheid wordt de komende periode nader onderzoek gedaan naar de waarde-invloed. Voor deze objecten zal pas later in het jaar de WOZ-beschikking met aanslag OZB worden verstuurd.

Wel COVID-19 invloed en toch een aanslag
Indien een belastingplichtige van mening is, dat in de aanslagoplegging geen rekening is gehouden met waarde-invloed door COVID-19, dan verzoekt Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) om altijd rechtstreeks contact op te nemen. (zie hieronder onze contactgegevens)

Woningen
Sinds 2020 is de mogelijke invloed van COVID-19 meegenomen in de berekening van de WOZ-waarde.

Het aantal transacties en de waarde van woningen zijn in 2020, de ‘coronatijd’ juist gestegen. De Waarderingskamer is landelijke toezichthouder op de WOZ-waarde en heeft hier onderzoek naar gedaan. Tussen de waardepeildatum 1 januari 2019 en de waardepeildatum 1 januari 2020 is sprake van een landelijk gemiddelde stijging van de woningwaarde met 7.3%.

Deze crisis is voor de woningen geen ‘bijzondere omstandigheid’ zoals bedoeld in de Wet WOZ. Dit omdat het mogelijke effect op 1 januari 2021 niet voor specifieke woningen gold, maar voor de gehele woningmarkt.

Niet-Woningen
Bij de niet-woningen ligt dit anders. Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale Overheden (ESBL), de VNG en de Waarderingskamer hebben onderzoek gedaan. Er is een rapport en handreiking en opgesteld. In deze documenten is aangegeven, welke objecten  naar de situatie op toestandsdatum gewaardeerd moeten worden, en welke objecten op situatie waardepeildatum gewaardeerd moeten worden. Dit verschil is relevant omdat op toestandsdatum 1 januari 2021 de nadelige effecten voor ondernemers en vastgoed als gevolg van COVID-19, al wel zichtbaar waren, en op de waardepeildatum nog niet.

Alleen die objecten die geraakt zijn door specifieke coronamaatregelen vanuit de overheid worden gecorrigeerd. Specifieke coronamaatregelen zijn maatregelen die zijn gericht op het opleggen van gebruiksbeperkingen en/of gebruiksverboden voor specifieke onroerende zaken of specifieke categorieën onroerende zaken (denk onder andere aan de horeca die langdurig moest sluiten).
Voor deze specifieke groep objecten gaan de taxateurs van BWB bepalen wat de impact van COVID-19 op de WOZ-waarde is. Dit gebeurd op basis van de aanvulling op de landelijke taxatiewijzer die onlangs is gepubliceerd en de marktanalyse die de komende periode wordt gedaan.

WOZ-beschikking en aanslag OZB uitgesteld
Om een gedegen onderzoek te doen naar de waarde-invloed heeft de BWB besloten de gecombineerde aanslagen van deze objecten uit te stellen. Later in het jaar wordt er dan een gemotiveerde aanslag opgelegd waarbij er dan ook rekening is gehouden met de geanalyseerde waarde-invloed.

Uiteraard zal dit bij veel belastingplichtigen vragen oproepen. U kunt ons bellen op 076 529 83 00, toets een 7 voor direct contact met de taxateur, of u vult hier het contactformulier in, dan belt de taxateur u terug.