Kwijtschelding

Om te bepalen of aan u kwijtschelding kan worden verleend moet eerst worden beoordeeld of er vermogen is. Wanneer er geen vermogen is, wordt er een berekening van uw inkomen en uitgaven gemaakt.

De Belastingsamenwerking West-Brabant kan geautomatiseerde kwijtschelding verlenen als u hiervoor in aanmerking komt.
Als aan u in 2016 kwijtschelding is verleend, dan zijn de volgende gegevens getoetst door het Inlichtingenbureau.

 • bij de Belastingdienst is uw bank- en spaartegoed gecontroleerd, 
 • bij het UWV uw inkomen en 
 • bij de RDW uw voertuigenbezit.

Als u in aanmerking komt voor geautomatiseerde kwijtschelding dan staat dit duidelijk op uw aanslag vermeld en hoeft u geen aanvraag kwijtschelding meer in te dienen. Het recht op kwijtschelding moet elk jaar opnieuw worden vastgesteld en u kunt geen rechten ontlenen aan een eerder verleende kwijtschelding.
Is geen geautomatiseerde kwijtschelding verleend dan kunt u een aanvraag kwijtschelding indienen. 

Niet voor alle belastingen kan kwijtschelding worden verleend. Voor welk belastingsoort wel of geen kwijtschelding kan worden verleend of dat dit voor een maximaal bedrag mogelijk is, is afhankelijk van de gemeente waarin u woont.
Let op; voor verenigingen, stichtingen, bedrijven en zelfstandig ondernemers gelden afzonderlijke regels.

pdf-icoon.gif Kwijtschelding belastingjaar 2017-2016-2015

Aan de hand van uw inkomen, uitgaven en de bijbehorende normbedragen, wordt berekend of u de belastingen kunt betalen. Als na de berekening blijkt dat u de gemeentelijke – en/of waterschapsbelastingen niet kan betalen, dan wordt aan u kwijtschelding verleend.

Onder vermogen wordt bijvoorbeeld verstaan:

 • Het bank- en/of spaartegoed op uw bank- en/of spaarrekeningen.  
 • Een auto die meer waard is dan € 2.269,00. Deze telt niet als vermogen als de auto onmisbaar is in verband met ziekte en/of invaliditeit* of de uitoefening van uw beroep. * Onder ziekte en/of invaliditeit wordt niet verstaan regulier bezoek aan artsen of specialisten.
 • Een tweede voertuig (auto of motor) wordt ongeacht de waarde als vermogen gezien.
 • De overwaarde van een eigen woning. De WOZ-waarde van uw woning is hoger dan de resterende hypotheekschuld.
 • Een woonwagen of een woonboot.
 • Een caravan, vakantiehuis, garageboxen, lijfrentepolis, waardepapieren (zoals aandelen en beleggingen) en dergelijke.

Onder inkomen wordt verstaan: salaris, uitkering, vakantietoeslag, pensioen, studiefinanciering, alimentatie en dergelijke.

De uitgaven waarmee rekening moet worden gehouden zijn:

 • De rekenhuur of de maandelijkse hypotheek
 • Premie zorgverzekering
 • Kosten kinderopvang
 • Maandelijkse aflossing van belastingschulden

Omdat de kwijtscheldingsregeling uitgaat van de normering vastgelegd in de Participatiewet is er ook sprake van verschillende inkomenscategorieën. Die worden vertaald naar huishoudtypen oftewel uw leefsituatie.

De normbedragen worden elk half jaar bijgesteld. Voor de huishoudtypen van mensen AOW-gerechtigd, gelden vaste bedragen. Voor de overige huishoudtypen gelden minimum en maximumbedragen, omdat in die huishoudtypen in de Participatiewet toeslagen en verlagingen worden gehanteerd. De normen per 1 juli 2017 zijn in onderstaande tabel vermeld. De volgende huishoudtypen worden onderscheiden:

Normbedragen per type huishouden
 Leefsituatie  Normbedrag         
Alleenstaand, niet AOW-gerechtigd €    986,52
Alleenstaand, AOW-gerechtigd € 1.151,95
Alleenstaande ouder, niet AOW-gerechtigd €    986,52
Alleenstaande ouder, AOW-gerechtigd € 1.151,95
Echtpaar/samenwonend, niet AOW-gerechtigd € 1.409,31
Echtpaar/samenwonend, één partner niet AOW-gerechtigd € 1.572,90
Echtpaar/samenwonend, beiden ouder AOW-gerechtigd € 1.583,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de uitgaven van de huur of hypotheek en de premie zorgverzekering moeten normbedragen in mindering worden gebracht. De normbedragen zijn door de minister vastgesteld.

Normbedragen voor de huur en premie zorgverzekering
   Normbedrag         
Normbedrag van de huur  
Eén- en meerpersoonshuishouden €    206,48 
Eénpersoonsouderenhuishouden (AOW gerechtigd)   €    204,66
Meerpersoonsouderenhuishouden (AOW gerechtigd)  €    202,85
Normbedrag voor de premie zorgverzekering  
Alleenstaande €      39,00
Gehuwd of samenwonend €      85,00

Bent u studerend en u ontvangt studiefinanciering van de DUO dat is het volgende belangrijk. In de wetgeving is vastgelegd dat bij het berekenen van het inkomen van een student uitgegaan moet worden van een forfaitair bedrag. Dit bedrag moet worden meegerekend ongeacht het feit als uw studiefinanciering een studielening is. De volgende bedragen zijn door de Minister vastgesteld en is de hoogte van het bedrag afhankelijk van het studieniveau. 

MBO                            : forfaitair bedrag € 658,50
HBO/WO                     : forfaitair bedrag € 805,68

Heeft u naast uw studiefinanciering inkomsten als gevolg van een bijbaan dan worden deze inkomsten opgeteld bij het forfaitaire bedrag.

Als er sprake is van schuldsanering of schuldbemiddeling dan houdt dit niet in dat u uitsluitend op basis hiervan recht heeft op kwijtschelding. In de wet is namelijk vastgelegd dat bij een aanvraag kwijtschelding geen rekening gehouden mag worden met de wettelijke schuldsanering (WSNP) of schuldbemiddeling. Dit betekent dat bij de berekening van uw betalingscapaciteit rekening wordt gehouden met uw volledig netto-besteedbaar maandelijks inkomen. Er wordt geen rekening gehouden met beslaglegging op uw inkomen of de mogelijkheid dat u leefgeld ontvangt.

Zelfstandig ondernemers kunnen voor de gemeentelijke privébelastingen kwijtschelding aanvragen. Met ingang van 1 januari 2016 geldt dit ook voor de waterschapsbelastingen. Aan stichtingen, verenigingen, bedrijven en zelfstandig ondernemers waaraan zakelijke aanslagen zijn opgelegd kan geen kwijtschelding worden verleend. Kwijtschelding is niet mogelijk voor de gemeentelijke belastingen die verband houden met de uitoefening van een bedrijf.

Als uw aanvraag voor kwijtschelding is afgewezen dan kunt u binnen de wettelijke termijn van 10 dagen na dagtekening van het besluit schriftelijk een administratief beroepschrift insturen. Deze termijn is vastgelegd in de ‘Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990’. Lukt het u niet om binnen de wettelijke 10 dagen termijn een administratief beroepschrift in te sturen maar uw administratief beroepschrift is verstuurd binnen zes weken nadat het besluit is genomen dan wordt deze alsnog in behandeling genomen.

Een administratief beroepschrift dat buiten de zes wekentermijn is verstuurd wordt niet meer in behandeling genomen. Dit wordt in een besluit schriftelijk aan u medegedeeld.

Hoe dient u uw administratief beroepschrift in? 

In het administratief beroepschrift geeft u aan waarom u het niet eens bent met de reden waarom uw aanvraag kwijtschelding is afgewezen. Zonodig stuurt u kopieën van bewijsstukken mee waarmee u uw aantoont waarom het besluit anders zou moeten zijn. Het administratief beroep kunt u richten aan:

Het Dagelijks Bestuur van de Belastingsamenwerking West-Brabant ter attentie van de afdeling Bezwaar en Beroep Postbus 502 4870 AM Etten-Leur

Na ontvangst van uw administratief beroepschrift wordt binnen 14 dagen een ontvangstbevestiging toegestuurd. Namens het Dagelijks Bestuur van de BWB beslist de directeur op het beroep. Wordt uw beroepschrift afgewezen dan staan er geen verdere rechtsmiddelen meer open.