Waardering op basis van gebruiksoppervlakte

De overgang naar waarderen op gebruiksoppervlakte hoeft geen verandering van de WOZ-waarde te betekenen. Het kan echter wel zo zijn dat bij het opnieuw meten van de woning is geconstateerd dat de gegevens in de WOZ-administratie onjuist waren (grotere woning, ontbrekende bijgebouwen, dakkapel). Dit leidt dan wel tot een hogere WOZ-waarde.

Dat hoeft niet. Er zijn geoorloofde afwijkingen. Wanneer er een vergunning wordt verleend voor bijvoorbeeld een aanbouw, wordt de oppervlakte al in de BAG opgenomen terwijl de aanbouw er nog niet staat. In de WOZ wordt dit pas opgenomen als de aanbouw er wel staat.

Wanneer er onderdelen zijn toegevoegd in de WOZ naar aanleiding van de controle, kan het zijn dat deze nog niet verwerkt zijn in de BAG.

De coronacrisis treft de samenleving in z'n geheel, ook financieel. Toch heeft deze crisis een minimaal effect op de vaststelling van de WOZ-waarde.

Algemeen geldt dat vastgoed een lange termijn investering is. De COVID-19 maatregelen raken met name de exploitant van het vastgoed en soms ook de eigenaar of belegger, bijvoorbeeld door tijdelijke huurderving of leegstand. Het marktbeeld is dat de specifieke corona-maatregelen worden gezien als een tijdelijke dip in de exploitatie of huuropbrengsten. Daardoor heeft COVID-19 slechts invloed op de waarde van specifieke niet-woningen. Lees hier voor welke niet-woningen een Covid-correctie is toegepast op de WOZ-waarde.

Alleen in uitzonderlijke gevallen die zich tussen de waardepeildatum en de aanvang van het belastingjaar voordoen kunnen echter wel van invloed zijn op de WOZ-waardering. Dit is bijvoorbeeld het geval bij wijziging van de waarde door een verbetering, uitbereiding of sloop van een object of door een bestemmingswijziging. Een bijzondere omstandigheid voor een specifieke onroerende zaak kan dus invloed hebben op de WOZ waarde van een WOZ-object. Deze invloed moet dan wel betrekking hebben op de onroerende zaak zelf en niet op de bedrijfsvoering welke nu bijvoorbeeld wordt beïnvloed door de COVID-19 pandemie.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Waarderingskamer (De Waarderingskamer houdt toezicht op de uitvoering van de Wet WOZ door gemeenten, adviseert de staatssecretaris van Financiën)