Wijzigingen wonen

Een adreswijziging hoeft u niet aan ons door te geven. De BWB krijgt deze van de gemeente door op het moment dat u zich daar laat overschrijven naar uw nieuwe adres.

Let op:
De verhuizing van een bedrijf dient u bij de Kamer van Koophandel door te geven.

Verhuist u binnen het werkgebied van de gemeente of het waterschap, dan heeft de verhuizing geen invloed op de hoogte van de gemeentelijke en/of waterschapsaanslag.

Gaat u buiten uw gemeente wonen, dan ontvangt u automatisch vermindering over het aantal volle maanden dat u niet meer binnen deze gemeente woont. U ontvangt een nieuwe aanslag voor de periode dat u in de nieuwe gemeente woont. Dat geldt ook voor de zuiveringsheffing woonruimten als u buiten het gebied van het Waterschap Brabantse Delta gaat wonen.

Een overlijden hoeft u niet aan de BWB door te geven. Wij krijgen ieder overlijden van de gemeente door. Op grond van deze informatie zal de aanslag daar waar mogelijk worden verminderd. Wanneer de overledene alleenwonend was kunt u via het contactformulier het correspondentieadres doorgeven van de erfgenaam of persoon die verantwoordelijk is voor de administratieve afwikkeling. Eventuele vermindering van de aanslag zal naar het opgegeven adres worden gezonden.  
Als de overledene niet alleenwonend was, ontvangt de medebewoner een aanslag voor de periode na overlijden.

Als u in de loop van het jaar alleenwonend wordt, volgt er automatisch vermindering van de aanslag zuiveringsheffing woonruimte tot het tarief voor een 1-persoonshuishouden voor de resterende maanden. 
Voor de watersysteemheffing geldt geen regeling voor alleenwonenden.

U kunt een verzoek om vermindering indienen via de digitale balie of het contactformulier.

Bij elke verhuizing moet u zich bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente laten inschrijven op uw nieuwe adres, ook als u verhuist naar een woon-zorgcentrum, bejaarden- of verzorgingstehuis.

Verhuist u naar een niet-zelfstandige woonruimte, dan wordt de aanslag automatisch verminderd voor de rioolheffing, afvalstoffenheffing en zuiveringsheffing voor de periode vanaf de verhuizing.

Een woonruimte is zelfstandig als deze eigen voorzieningen heeft zoals een keuken, douche en toilet.

Verhuist u naar een zelfstandige woonruimte met een zorgfunctie dan neemt u de gebruikersaanslagen zuiveringsheffing, rioolheffing en afvalstoffenheffing mee van uw vorige woning.

Wanneer u de tenaamstelling op uw aanslagbiljet wilt laten wijzigen, moet u dit doorgeven via de digitale balie of het contactformulier


Als u voor een langere periode naar het buitenland vertrekt, moet u dit door te geven bij de gemeente waar u op dat moment ingeschreven staat. Wanneer u dat wenst kunt u een correspondentieadres doorgeven aan de BWB via de digitale bale of het contactformulier, zodat u ook vanuit het buitenland uw zaken met ons kunt blijven regelen.

Binnen zes weken nadat uw emigratie is verwerkt door de gemeente ontvangt u een verminderingsnota met betrekking tot de rioolheffing, de afvalstoffenheffing en de zuiveringsheffing over het aantal hele maanden dat u in het belastingjaar niet meer woonachtig bent op uw oude adres.

Er zijn twee situaties.
Uw partner heeft de aanslag op zijn of haar naam ontvangen en verhuist. Uw partner neemt deze aanslag mee naar zijn/haar nieuwe adres. Is de partner op het nieuwe adres niet belastingplichtig dan wordt zijn/haar aanslag verminderd. U ontvangt als achterblijver op het adres een aanslag voor dit adres voor de periode na het vertrek van uw partner.
Een andere situatie is dat de aanslag op uw naam staat. Het is mogelijk dat u dan alleenwonend wordt. De aanslag zuiveringsheffing wordt automatisch verminderd. Voor de overige belastingsoorten is vermindering niet van toepassing.