Algemeen

Dit is een biljet waarop staat aangegeven welk bedrag aan belasting moet worden betaald en wanneer.
Ook staat vermeld waarop de aanslag op gebaseerd is. Bijvoorbeeld het aantal bewoners, over welke WOZ-waarde of het aantal ledigingen. Dit zij de zogenaamde grondslagen.

Het burgerservicenummer (BSN) is een uniek nummer voor iedereen die een relatie heeft met de Nederlandse overheid. Het BSN-nummer komt overeen met het bij u bekende sofi-nummer. Alle overheden gebruiken dit nummer in hun relatie met burgers.

De dagtekening is een datum en het aanknopingspunt voor de verschillende termijnen. Zo worden bijvoorbeeld de bezwaartermijn en de vervaldag berekend vanaf de dagtekening van het aanslagbiljet.

In de kolom 'Heffingsmaatstaf', op de voorzijde van uw aanslag, staat vermeld welke gegevens de basis zijn geweest voor de berekening van de betreffende belastingsoort.

De volgende basisgegevens kunt u vinden in de kolom 'Heffingsmaatstaf' op de voorzijde van uw aanslag (met de daarbij horende afkortingen):

ve = vervuilingseenheid
w = woonruimte
= WOZ-waarde
ha = oppervlakte perceel

Op het aanslagbiljet staat vermeld wanneer de aanslag moet zijn betaald. De termijnen staan op het aanslagbiljet vermeld onder de naam: vervaldatum/vervaldata.
Het totale aanslagbedrag moet in ieder geval voor de laatste vervaldag betaald te zijn. Als u gebruik maakt van automatische incasso dan wordt het aanslagbedrag in 10 termijnen automatisch van uw rekening geschreven.

Als huurder van een woonruimte/woning ontvangt u van de BWB voor de waterschapsaanslagen de zuiveringsheffing of de verontreinigingsheffing én de watersysteemheffing ingezetenen. Voor de gemeentelijke aanslagen de rioolheffing, afvalstoffenheffing (diftar) en eventueel reinigingsrecht.

De vervaldag geeft het moment aan waarop uw aanslag betaald moet zijn.

Er is één vervaldag: 2 maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet. Voor voorlopige aanslagen en betaling via automatische incasso gelden onder voorwaarden meer vervaldagen. Zie hiervoor automatische incasso.

Dit is juist, onze peildatum is 1 januari. Verrekening van de eigendomslasten kán plaatsvinden bij de notaris.

Belt u dan naar uw drinkwaterleverancier:
Brabant Water, telefoonnummer 073 - 683 80 00.
Óf Delta NV, telefoonnummer 0800-51 50.