Betalen

Betaalt u niet via een automatische incasso dan is er één betalingstermijn. Op het aanslagbiljet staat bij "te betalen vóór" wanneer het totaalbedrag betaald moet zijn. Wilt u in meer termijnen betalen dan kunt u een automatische incasso of betalingsregeling aanvragen.
U kunt dit eenvoudig regelen via onze digitale balie.

Voor de aanslag (gemeentelijke- of waterschapsbelastingen, of gecombineerd) kunt u een betalingsregeling aanvragen. De meest gunstige betalingsregeling is de automatische incasso, dan wordt de aanslag in tien maandelijkse termijnen van uw rekening afgeschreven.

Wanneer u geen automatische incasso wilt, maar toch in meerdere termijnen wil betalen dan kunt u een betalingsregeling aanvragen. Dit kan telefonisch (tot € 2.500,00). Gaat het om een hoger bedrag dan dient het verzoek via de digitale balie of het contactformulier te gebeuren.

 

De vervaldag of vervaldagen staan vermeld op het aanslagbiljet onder vervaldatum/vervaldata. Het totale bedrag moet in ieder geval voor de laatste vervaldag betaald te zijn.

Als u nog niet eerder een machtiging heeft afgegeven, en u wilt het aanslagbedrag graag automatisch in maximaal tien termijnen betalen, dan kunt u dit alleen regelen via de digitale balie van de BWB of via het contactformulier

Kijkt u dan op de aanslag, hierop kunt u dit terugvinden. Ook kunt u via de digitale balie zien of u een automatische incasso heeft.

De afschrijvingen vinden steeds plaats aan het einde van de maand.

Dit jaar vinden de automatische incasso's op de onderstaande data plaats. Als een wijziging of stopzetting vóór de mutatiedatum plaatsvindt, is deze op de eerstvolgende afschrijving van toepassing. Als een wijziging of stopzitting ná de mutatiedatum heeft plaatsgevonden, is deze op de afschrijving van een maand later van toepassing.

Maand Mutaties mogelijk tot Datum afschrijving
01 19 januari 2018 29 januari 2018
02 19 februari 2018 27 februari 2018
03 20 maart 2018 28 maart 2018
04 18 april 2018 26 april 2018
05 18 mei 2018 28 mei 2018
06 20 juni 2018 28 juni 2018
07 18 juli 2018 27 juli 2018
08 20 augustus 2018 28 augustus 2018
09 19 september 2018 27 september 2018
10 19 oktober 2018 29 oktober 2018
11 20 november 2018 28 november 2018
12 20 december 2018 28 december 2018
   
     

Het wijzigen van een rekeningnummer bij de automatische incasso of het stopzetten van de automatische incasso kan u op de doorgeven via de digitale balie, of het contactformulier

De BWB probeert te incasseren en wanneer dit niet lukt en het bedrag dus gestorneerd wordt krijgt de BWB géén informatie over de reden daarvan. Dit omdat de bank geen privacy-gevoelige informatie aan derden mag verstrekken. Voor de reden van stornering kunt u contact opnemen met uw bank.

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat u automatisch uitstel van betaling heeft. U kan tegelijk met het indienen van het bezwaarschrift uitstel van betaling vragen, of na ontvangst van de ontvangstbevestiging.

Uitstel wordt uitsluitend verleend voor het bestreden bedrag van de aanslag.

Wanneer wij uw verzoek om kwijtschelding ontvangen wordt vanaf dat moment de invordering opgeschort (stopgezet) totdat op de aanvraag kwijtschelding is beslist. 
Heeft u een automatische incasso, dan zullen er vanaf het moment dat het kwijtscheldingsverzoek is ontvangen geen termijnen worden afgeschreven. Mocht de kwijtschelding (gedeeltelijk) worden afgewezen dan zal er opnieuw via de automatische incasso worden afgeschreven nadat de uitspraak aan u is verzonden.

Wanneer er teveel is betaald wordt het teveelbetaalde bedrag automatisch teruggestort.

Als u te laat bent met betalen ontvangt u een aanmaning en als u dan nog niet tijdig betaalt ontvangt u een dwangbevel. Wanneer er sprake is van bijzondere omstandigheden kunt u om uitstel van betaling of een betalingsregeling verzoeken. Dit kan u via de digitale balie regelen of aanvragen via het contactformulier

Nadat de WSNP is uitgesproken vallen alle aanslagen die ná de uitspraak worden opgelegd onder "nieuw opkomende verplichtingen”. U moet dan zelf voor de betaling zorgen. De aanslag moet dus betaald te worden.

Stuurt u dan het betalingsbewijs. Een bankafschrift met hierop de betaling en of een print van een internetbetaling waarop het rekeningnummer en de betaling zichtbaar zijn.
Deze kan u via de digitale balie of het contactformulier toesturen. 

Wat kunt u hieraan doen?

  1. Het volledige bedrag betalen aan de BWB.
  2. U kunt ook een spoedverklaring of een buitengerechtelijke verklaring bij uw bank aanvragen. De bank stuurt de verklaring aan BWB. Het bedrag wordt dan versneld door de bank overgemaakt.  

Extra informatie:

Het bedrag dat op uw bankrekening staat, valt onder het beslag. Dit is inclusief spaarrekeningen en en/of rekeningen.

Als de bank de betaling heeft overgemaakt aan BWB kunt u uw rekening weer gebruiken. 

Wat kunt u hieraan doen?

1.         Het volledige bedrag betalen aan de BWB.

Extra informatie:

De bedragen die u ontvangt van de (landelijke) belastingdienst  worden overgemaakt aan de BWB. Zowel maandelijkse als jaarlijkse teruggaven vallen hieronder. De betalingen van de belastingdienst halen wij af van uw openstaande aanslagen.  

Wat kunt u hieraan doen?

  1. Het volledige bedrag betalen aan de BWB.

Extra informatie:

Beslagvrije voet: Dit is een bedrag om in uw levensonderhoud te voorzien. De BWB stelt de beslagvrije voet vast op basis van gegevens die bij ons bekend zijn.

Bent u van mening dat de beslagvrije voet te laag is?

Neemt u dan contact op met de BWB. Het beslag wordt pas opgeheven als u het volledige bedrag hebt betaald.

Wat kunt u hieraan doen?

  1. Het volledige bedrag betalen aan de BWB.

 

Extra informatie:

Er is beslag gelegd op uw auto. Bij de beslaglegging hebben wij direct een verkoopdatum vastgesteld. Op deze datum wordt uw auto verkocht als u niet heeft betaald.

De opbrengst van de verkoop van uw auto halen wij af van het openstaande bedrag.

Voordat uw auto wordt verkocht, plakken wij een verkoopbiljet en een advertentie op de autodeur. De kosten hiervoor betaalt u. 

Het rekeningnummer 674773837 dat u te zien krijgt is een derdengeldrekening (tussenrekening) van iDeal, dit is niet de uiteindelijke rekening waarop het geld terecht komt. Vanuit deze rekening stort iDeal het geld door naar de Belastingsamenwerking West-Brabant, rekeningnummer NL86 BNGH 0285 1542 65.

Vanaf het jaar 2018 ontvangen inwoners en bedrijven uit de gemeente Rucphen hun aanslag gemeentelijke belastingen net als de waterschapsbelastingen ook van ons. Op deze gecombineerde aanslag staan zowel de waterschapsbelastingen als de gemeentelijke belastingen.

Als u al eerder aan ons een machtiging voor automatische incasso heeft afgegeven voor de waterschapsbelastingen, dan zullen wij dit rekeningnummer gebruiker voor de automatische incasso van de gecombineerde aanslag die u van ons ontvangt. 

Heeft u nog geen automatische incasso dan kunt u dit heel eenvoudig aanvragen, zie automatische incasso.