Rucphen

U betaalt rioolheffing voor:

-          een goede riolering
-          de afvoer van afvalwater
-          de zuivering van afvalwater
-          het beheer van de grondwaterstand
-          de afvoer van regenwater

Elke gemeente is verplicht om deze taken te doen. Iedereen in de gemeente betaalt rioolheffing.

Welke kosten worden betaald met rioolheffing?
-          Kosten om afvalwater van huishoudens en bedrijven te verzamelen en te vervoeren;
-          Kosten om afvalwater van huishoudens te zuiveren;
-          Kosten om regenwater te verzamelen en te verwerken;
-          Kosten om vervelende gevolgen van de grondwaterstand te voorkomen of te verminderen. Het gaat dan om gevolgen die vaak voorkomen en zorgen voor nadelen voor de bestemming aan de grond.

Wie betaalt rioolheffing?
De gebruiker van een stuk grond van waaruit direct of indirect water gaat naar de riolering van de gemeente. Wanneer bent u een gebruiker?
-          als u de grond gebruikt omdat het uw eigendom of bezitten;
-          als u er beperkt of persoonlijk recht op heeft;
-          als een gemeenteambtenaar u aanwijst als lid van een huishouden dat de grond gebruikt;
-          als u een deel van de grond gebruikt dat niet een zelfstandig deel van de grond is;
-          als u de grond ter beschikking heeft gesteld voor volgtijdig gebruik.

Wie betaalt als de grond door meer mensen wordt gebruikt?
Bestaat de grond uit aparte delen? Dan betaalt u belasting voor het deel dat u gebruikt. Worden 2 of meer delen als 1 geheel gebruikt? Dan zien we dat als 1 stuk grond waar u belasting voor betaalt.  

Hoe berekenen we de rioolheffing?
U betaalt:
- voor een stuk grond waar u hoofdzakelijk woont: een vast bedrag;
- voor een stuk grond waar u niet hoofdzakelijk woont een bedrag dat we berekenen vanuit       economische waarde van het stuk grond.

Hoeveel betaalt u?
De kosten vindt u in de verordening van de gemeente Rucphen. Een verordening is een algemene regeling.

Bent u het niet eens met de aanslag?
U kunt bezwaar maken via Zelf online regelen. Op uw aanslag staat een datum (de dagtekening). U moet binnen 6 weken na deze datum bezwaar maken.
Het heeft geen zin om bezwaar te maken over het tarief. De tarieven zijn vastgesteld door de gemeenteraad. 

Als u bezwaar maakt, moet u wel de aanslag betalen. Blijkt later dat u teveel betaald heeft? Dan krijgt u het teveel betaalde bedrag terug.

Lees hier meer over bij 'Als u het niet eens bent.'

Kunt u de rioolheffing niet betalen?
U kunt kwijtschelding aanvragen voor rioolheffing.