Over BWB

De Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) verzorgt sinds 1 januari 2012 de belastingwerkzaamheden voor de gemeentelijke en waterschapsbelastingen van haar deelnemers. Onder de huidige deelnemers vallen het Waterschap Brabantse Delta en de gemeenten Bergen op Zoom, Breda, Dongen, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Woensdrecht en Zundert.

Wie zijn wij?

De BWB voert haar werkzaamheden uit op basis van deskundigheid, doelmatigheid en efficiency. De organisatie, het management en de medewerkers zijn zeer professioneel en klantgericht. Het doel van de samenwerking tussen bovengenoemde partijen is het leveren van een voor de burger kwalitatief goed en transparant belastingproduct. Met de samenwerking wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de borging van de continuïteit van de bedrijfsvoering en het verminderen van de kwetsbaarheid van het belastingproces. Door schaalvergroting kan een belangrijke kostenbesparing worden behaald.

Wat doen wij?

De BWB is een uitvoeringsorganisatie, die de heffing en invordering verzorgt van waterschapsbelastingen (zoals zuiveringsheffing, verontreinigingsheffing en diverse watersysteemheffingen) en van verschillende gemeentelijke belastingen (zoals de onroerende-zaakbelastingen, rioolheffing, afvalstoffenheffing, honden- en toeristenbelasting). Tevens behandelen wij onder andere bezwaar- en beroepschriften en verzorgen wij de informatieverstrekking aan de burgers/bedrijven welke woonachtig dan wel gevestigd zijn in een van de gemeenten van de deelnemende partijen en in het werkgebied van waterschap Brabantse Delta. Dit kan telefonisch maar ook via de website van de BWB. Ook voeren wij - voor een aantal gemeenten – de taken en werkzaamheden uit in het kader van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) en de Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen (Wet BAG).

De bevoegdheden die gemeenten en waterschap hebben om belastingbeleid, tarieven en verordeningen vast te stellen, blijven geheel in stand.

Visie

De BWB ontwikkelt zich tot de klantgerichte, kwalitatief hoogwaardige en efficiënte uitvoeringsorganisatie op het gebied van gemeentelijke en waterschapsbelastingen van West-Brabant.

Missie

De BWB verzorgt voor burgers en opdrachtgevers op een dienstverlenende, betrouwbare en transparante wijze de heffing en inning van gemeentelijke en waterschapsbelastingen en de uitvoering van de Wet WOZ.

Onze ambitie

Een zo hoog mogelijke kwaliteit leveren tegen een zo laag mogelijke kostprijs met oog voor de continuïteit van het belastingproces met een dienstverlenende houding naar burgers, bedrijven en deelnemende partijen. De BWB anticipeert op ontwikkelingen op belastinggebied.

Erkend leerbedrijf

De BWB is een erkend leerbedrijf conform de Wet educatie en beroepsonderwijs. De BWB biedt een veilige leeromgeving, waar je deskundig wordt opgeleid. Door deze erkenning is de organisatie bevoegd om beroepspraktijkvorming voor het middelbaar beroepsonderwijs te verzorgen. 

Adres en contactgegevens klik hier