Administratief beroepschrift indienen

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met het afwijzend besluit op mijn aanvraag kwijtschelding?

Als uw aanvraag voor kwijtschelding is afgewezen dan kunt u binnen de wettelijke termijn van 10 dagen na dagtekening van het besluit schriftelijk een administratief beroepschrift insturen. Deze termijn is vastgelegd in de ‘Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990’. Lukt het u niet om binnen de wettelijke 10 dagen termijn een administratief beroepschrift in te sturen en uw administratief beroepschrift is verstuurd binnen zes weken nadat het besluit is genomen dan wordt deze alsnog in behandeling genomen.

Een administratief beroepschrift dat buiten de zes wekentermijn is verstuurd wordt niet meer in behandeling genomen. Dit wordt in een besluit schriftelijk aan u medegedeeld.

Hoe dient u uw administratief beroepschrift in? 

In het administratief beroepschrift geeft u aan waarom u het niet eens bent met de afwijzing. U gebruikt hiervoor het contactformulier

  1. Vul de gevraagde persoonlijke gegevens in op het contactformulier
  2. Kies bij onderwerp voor ‘Kwijtschelding: administratief beroep’
  3. Kies voor de reden van uw beroepschrift
  4. Vul uw kwijtscheldingsnummer in
  5. Geef in het berichtenveld (kort) aan waarom u het niet eens bent met de afwijzing
  6. Voeg de benodigde bewijsstukken toe

Als u het administratief beroepschrift per post indient, moet u duidelijk aangeven waarom u het niet eens bent met de reden van de afwijzing en dit samen met de benodigde bewijsstukken opsturen naar: 

Het Dagelijks Bestuur van de Belastingsamenwerking West-Brabant
ter attentie van de afdeling Bezwaar en Beroep
Postbus 502
4870 AM Etten-Leur

Na ontvangst van uw administratief beroepschrift wordt binnen 14 dagen een ontvangstbevestiging toegestuurd. Namens het Dagelijks Bestuur van de BWB beslist de directeur op het beroep. Wordt uw beroepschrift afgewezen dan staan er geen verdere rechtsmiddelen meer open.