Zuiveringsheffing

Zuiveringsheffing woonruimten

Uw afvalwater komt via o.a. toilet, douche en gootsteen terecht in het riool of op een zuiveringstechnisch werk in beheer bij het waterschap. Waterschap Brabantse Delta maakt dit water schoon en brengt het terug in de natuur. U betaalt hiervoor door middel van de zuiveringsheffing.

Hoe wordt de zuiveringsheffing berekend? De zuiveringsheffing wordt per woonruimte berekend en bedraagt drie vervuilingseenheden. Een uitzondering wordt gemaakt voor alleenwonenden (éénpersoonshuishoudens). Deze betalen 1 v.e. Het aantal v.e. (3 of 1) dat voor u geldt, vindt u op de voorzijde in de kolom 'heffingsmaatstaf'.

Zuiveringsheffing bedrijfsruimten

Digitale aangifte

Vanwege de digitalisering van de poststromen kunt u vanaf nu enkel nog digitaal aangifte doen voor de zuiveringsheffing en/of verontreinigingsheffing bedrijfsruimte. Klik hiervoor op deze link. Informatie over de procedure en/of de inlogcodes vindt u in de afzonderlijke brief die u hierover gaat ontvangen. In deze brief vindt u ook de datum waarvóór de aangifte moet zijn ingeleverd. Mocht u na het lezen ervan nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Klantencontact van de Belastingsamenwerking West-Brabant.

Boete

Deze informatie is alleen van toepassing op de zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing voor bedrijven. Is op uw aanslag in de kolom 'boete' een bedrag vermeld, dan heeft u niet of niet tijdig de vereiste aangifte gedaan of heeft u met opzet niet, onjuist dan wel onvolledig de vereiste aangifte gedaan.
Als er een boete is opgelegd op grond van artikel 67d of artikel 67e AWR, dan bent u hiervan reeds op de hoogte gesteld.

Meet- en tabelbedrijven

De berekening van de zuiveringsheffing en de verontreinigingsheffing gebeurt in principe door meting, bemonstering en analyse van het afvalwater. De meeste bedrijven kunnen volstaan met een berekening op basis van de tabel afvalwatercoëfficiënten.

Meetbedrijven
Dit zijn bedrijven die op grond van de heffingsverordening of op eigen verzoek het afvalwater meten, bemonsteren en analyseren. In het jaarlijks in te leveren aangiftebiljet worden onder andere deze gegevens aangeleverd ter bepaling van de vervuilingswaarde.

Tabelbedrijven
Voor deze bedrijven wordt de vervuilingswaarde bepaald aan de hand van de tabel afvalwatercoëfficiënten. Alle bedrijven worden afhankelijk van de bedrijfsactiviteit ingedeeld in één van de 15 klassen. Ook ontvangen deze bedrijven jaarlijks een aangiftebiljet, op grond waarvan de aanslag wordt vastgesteld. Aan bedrijven met enkel lozing van sanitair afvalwater wordt in principe geen aangiftebiljet meer toegezonden, maar wordt de vervuilingswaarde bepaald aan de hand van gegevens van de waterleverancier.

Vervuilingseenheid

Een vervuilingseenheid (afgekort v.e.) is de rekeneenheid bij de zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing. De vervuilingswaarde wordt hierin uitgedrukt. In de verordeningen staat over het begrip vervuilingseenheid het volgende: de zuiveringsheffing en de verontreinigingsheffing richt zich op zuurstofbindende stoffen. Voor zuurstofbindende stoffen vertegenwoordigt 1 v.e. het jaarlijks verbruik van 54,8 kilogram zuurstof. Waterschap Brabantse Delta heeft voor de zuiveringsheffing bepaald dat ook  wordt geheven op fosfor. Het aantal vervuilingseenheden bedraagt 1 v.e. per 20 kilogram afgevoerde gewichtshoeveelheid.

 

De Belastingsamenwerking verzorgt voor Waterschap Brabantse Delta
         deze aanslag.