Ongebouwd en natuurterreinen

Watersysteemheffing ongebouwd, natuurterreinen en openbare verharde wegen. Als grondeigenaar heeft u belang bij een goede aan- en afvoer van water in rivieren, beken en sloten en bij veilige dijken. Via de watersysteemheffing ongebouwd betaalt u mee aan de kosten hiervoor

Hoe wordt de watersysteemheffing ongebouwd berekend?
De omvang (aantal hectare volgens kadaster) van het perceel vermenigvuldigen we met het tarief voor de watersysteemheffing ongebouwd. Voor natuurterreinen en openbare verharde wegen gelden andere tarieven.

Watersysteemheffing ongebouwd
Berekening van de watersysteemheffing ongebouwd op basis van de kadastrale gegevens. De watersysteemheffing ongebouwd voor onbebouwde grond wordt per hectare (10.000 m2) berekend.

Verkoop eigendom
Bij verkoop van een woning, een gebouw of grond na 1 januari van het belastingjaar, moet u het gehele aanslagbedrag van de watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd en/of natuurterreinen aan het waterschap betalen. Verrekening van de eigendomslasten kan plaats vinden bij de notaris op het moment dat de onroerende zaak wordt overgedragen. U kunt dit terugvinden op de eindafrekening van de notaris. Dit houdt in dat de nieuwe eigenaar een voorschot geeft voor deze lasten die dan door de eigenaar op 1 januari in zijn geheel aan de belastingsamenwerking voldoet. Dit is echter geen plicht van de koper omdat de eigenaar op 1 januari voor deze aanslag heffingsplichtig bent.

Tarieven

De tarieven vindt u in de Verordening watersysteemheffing van Waterschap Brabantse Delta.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de belastingen op het aanslagbiljet, dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet een bezwaarschrift indienen via de digitale balie. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet automatisch dat u niet hoeft te betalen! Wanneer na de uitspraak op uw bezwaarschrift blijkt dat er teveel is voldaan, zal het teveel betaalde bedrag worden verrekend of teruggestort. Wilt u wachten met betalen totdat er een uitspraak op uw bezwaar is gedaan, dan dient u bij het indienen van uw bezwaar, om uitstel van betaling te vragen.

Tegen de hoogte van het tarief kunt u geen bezwaar aantekenen. Het Algemeen Bestuur van Waterschap Brabantse Delta heeft de tarieven vastgesteld.

Kwijtschelding

Kwijtschelding aanvragen van de aanslag watersysteemheffing is mogelijk.

   De Belastingsamenwerking verzorgt voor Waterschap Brabantse Delta 
        deze aanslag.