Ingezetenen

Een ingezetene is eenieder die volgens het persoonsregister van de gemeente op 1 januari van het betreffende jaar in het werkgebied van het waterschap is ingeschreven en daar een woonruimte heeft. Per woonruimte wordt één aanslag watersysteemheffing ingezetenen opgelegd.

Watersysteemheffing ingezetenen

Als ingezetene heeft u belang bij een goede aan- en afvoer van water in rivieren, beken en sloten en bij veilige dijken, om te kunnen wonen, werken en te recreëren. Daarom betaalt u de watersysteemheffing ingezetenen.

Als u verhuist in het belastingjaar betaalt u de heffing  voor de woning waar u op 1 januari van dat jaar woonachtig was. Op uw nieuwe adres ontvangt u dan geen tweede aanslag. Let op: de watersysteemheffing ingezetenen dient u niet met de vorige of volgende bewoner te verrekenen.

Hoe wordt de watersysteemheffing ingezetenen berekend?
De watersysteemheffing ingezetenen is een vast bedrag per woonruimte, ongeacht het aantal personen.

Tarieven

De tarieven vindt u in de Verordening watersysteemheffing van Waterschap Brabantse Delta.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de belastingen op het aanslagbiljet, dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet een bezwaarschrift indienen via de digitale balie. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet automatisch dat u niet hoeft te betalen! Wanneer na de uitspraak op uw bezwaarschrift blijkt dat er teveel is voldaan, zal het teveel betaalde bedrag worden verrekend of teruggestort. Wilt u wachten met betalen totdat er een uitspraak op uw bezwaar is gedaan, dan dient u bij het indienen van uw bezwaar, om uitstel van betaling te vragen.

Tegen de hoogte van het tarief kunt u geen bezwaar aantekenen. Het Algemeen Bestuur van Waterschap Brabantse Delta heeft de tarieven vastgesteld.

Kwijtschelding

Kwijtschelding aanvragen van de aanslag watersysteemheffing is mogelijk.

 

  De Belastingsamenwerking verzorgt voor Waterschap Brabantse Delta
        deze aanslag.