Gebouwd

Als eigenaar van een woning (of ander gebouw) heeft u belang bij een goede aan- en afvoer van water in rivieren, beken en sloten en veilige dijken. Dit werk van het waterschap noemen we het watersysteembeheer. Via de watersysteemheffing gebouwd betaalt u mee aan de kosten hiervoor.

Hoe wordt de watersysteemheffing gebouwd berekend?
De WOZ-waarde van uw woning wordt vermenigvuldigd met het vastgestelde tarief.

Let op: soms kan er bij een gebouwd eigendom ook ongebouwd worden aangeslagen als niet alle oppervlakte in de WOZ-waarde is betrokken. Dit is op de WOZ-beschikking terug te vinden.

Verkoop eigendom
Bij verkoop van een woning, een gebouw of grond na 1 januari van het belastingjaar, moet u het gehele aanslagbedrag van de watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd en/of natuurterreinen aan het waterschap betalen. Verrekening van de eigendomslasten kan plaats vinden bij de notaris op het moment dat de onroerende zaak wordt overgedragen. U kunt dit terugvinden op de eindafrekening van de notaris. De eigenaar op 1 januari blijft belastingplichtig, de koper betaald een deel van de lasten aan de verkoper (via de notaris).

Tarieven

De tarieven vindt u in de Verordening watersysteemheffing van Waterschap Brabantse Delta.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de belastingen op het aanslagbiljet, dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet een bezwaarschrift indienen via onze Digitale balie. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet automatisch dat u niet hoeft te betalen! Wanneer na de uitspraak op uw bezwaarschrift blijkt dat er teveel is voldaan, zal het teveel betaalde bedrag worden verrekend of teruggestort. Wilt u wachten met betalen totdat er een uitspraak op uw bezwaar is gedaan, dan dient u bij het indienen van uw bezwaar, om uitstel van betaling te vragen.

Tegen de hoogte van de WOZ-waarde kunnen inwoners van de niet deelnemende gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Drimmelen, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Goirle, Loon op Zand, Steenbergen, Tilburg en Waalwijk geen bezwaar maken bij de Belastingsamenwerking. Bezwaar tegen de hoogte van uw WOZ-waarde dient u bij uw eigen gemeente in te dienen.

Tegen de hoogte van het tarief kunt u geen bezwaar aantekenen. Het algemeen bestuur van Waterschap Brabantse Delta heeft de tarieven vastgesteld.

Kwijtschelding

Kwijtschelding aanvragen van de aanslag watersysteemheffing is mogelijk.

   De Belastingsamenwerking verzorgt voor Waterschap Brabantse Delta
         deze aanslag.