Rucphen

De gemeente heeft de plicht om voor een goed werkend rioleringsstelsel te zorgen, voor de afvoer van afvalwater en voor de zuivering daarvan.

Ook heeft de gemeente de zorgplicht om de grondwaterstand en de afvoer van hemelwater (regenwater) de beheren. Om al deze watertaken te bekostigen wordt er één belasting geheven, de rioolheffing.

Wat is rioolheffing?

Onder de naam rioolheffing wordt een directe belasting geheven ter bestrijding van de kosten die voor de gemeente verbonden zijn aan:

  • de inzameling, berging en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater
  • de inzameling van afvloeiend hemelwater en de verwerking van het ingezamelde en afvloeiende hemelwater, alsmede het treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken

Wie is belastingplichtig?

De belasting wordt geheven van de eigenaar van een perceel van waaruit water direct of indirect op de gemeentelijke riolering is aangesloten. Eigenaar van een onroerende zaak is degene, die bij het begin van het belastingjaar het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht volgens de basisregistratie Kadaster.

Zelfstandige gedeelten

Als gedeelten van een hierboven bedoeld perceel volgens hun indeling bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt, wordt de belasting geheven ter zake van elk als zodanig bestemd gedeelte, met dien verstande dat indien twee of meer van die gedeelten tezamen als één geheel worden gebruikt, deze als één perceel worden aangemerkt. 

Waarvan wordt geheven?

De eigenaren van percelen die in de hoofdzaak tot woning dienen, betalen per perceel een vast bedrag per perceel. Voor percelen die niet in de hoofdzaak tot woning dienen (bedrijven en dergelijke) wordt de belasting geheven naar de waarde in het economisch verkeer van het perceel.

Tarieven

De tarieven vindt u in de Verordening rioolheffing.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de belastingen op het aanslagbiljet, dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet een bezwaarschrift indienen. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet automatisch dat u niet hoeft te betalen! Wilt u wachten met betalen totdat er een uitspraak op uw bezwaar is gedaan, dan verzoeken wij u om uitstel van betaling te vragen.

Tegen de hoogte van het tarief kunt u geen bezwaar aantekenen. De gemeenteraad heeft de tarieven vastgesteld.

Kwijtschelding

Kwijtschelding van de rioolheffing is mogelijk.