Moerdijk

De gemeente heeft de plicht om voor een goed werkend rioleringsstelsel te zorgen, voor de afvoer van afvalwater en voor de zuivering daarvan.

Ook heeft de gemeente de zorgplicht om de grondwaterstand en de afvoer van hemelwater (regenwater) te beheren. Om al deze watertaken te bekostigen wordt er één belasting geheven, de rioolheffing. Iedereen in de gemeente betaalt rioolheffing.

Wat is rioolheffing?

Onder de naam rioolheffing wordt een directe belasting geheven ter bestrijding van de kosten die voor de gemeente verbonden zijn aan:

  • de inzameling, berging en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater; en
  • de inzameling van afvloeiend hemelwater en de verwerking van het ingezamelde en afvloeiende hemelwater, alsmede het treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

Wie is belastingplichtig?

De belasting wordt geheven van de gebruiker van een perceel van waaruit water direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd.

Met betrekking tot de rioolheffing wordt:

  • als gebruiker aangemerkt degene die naar de omstandigheden beoordeeld het perceel al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt;
  • gebruikmaken van een perceel door de leden van een huishouden aangemerkt als gebruikmaken door het door de gemeenteambtenaar aangewezen lid van dat huishouden;
  • gebruikmaken door degene aan wie een deel van het perceel - niet zijnde een zelfstandig gedeelte (zie verordening) - aangemerkt als gebruikmaken door degene die dat gedeelte in gebruik heeft gegeven;
  • het ter beschikking stellen van een perceel voor volgtijdig gebruik aangemerkt als gebruikmaken door degene die dat perceel ter beschikking heeft gesteld.

Zelfstandige gedeelten

Indien gedeelten van een hierboven bedoeld perceel blijkens hun indeling bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt, wordt de belasting geheven ter zake van elk als zodanig bestemd gedeelte, met dien verstande dat indien twee of meer van die gedeelten tezamen als één geheel worden gebruikt, deze als één perceel worden aangemerkt.

Waarvan wordt geheven?

De belasting wordt geheven naar een vast bedrag per perceel.

Tarieven

De tarieven vindt u in de Verordening rioolheffing.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de belastingen op het aanslagbiljet, dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet een bezwaarschrift indienen. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet automatisch dat u niet hoeft te betalen! Wilt u wachten met betalen totdat er een uitspraak op uw bezwaar is gedaan, dan dient u om uitstel van betaling te vragen.

Tegen de hoogte van het tarief kunt u geen bezwaar aantekenen. De gemeenteraad heeft de tarieven vastgesteld.

Kwijtschelding

Kwijtschelding van de rioolheffing is mogelijk. Dit geldt alleen voor particulieren.