Bergen op Zoom

De gemeente heeft de plicht om voor een goed werkend rioleringsstelsel te zorgen, voor de afvoer van afvalwater en voor de zuivering daarvan.

Ook heeft de gemeente de zorgplicht om de grondwaterstand en de afvoer van hemelwater (regenwater) te beheren. Om al deze watertaken te bekostigen wordt er één belasting geheven, de rioolheffing. Iedereen in de gemeente betaalt rioolheffing.

Wat is rioolheffing?

Onder de naam rioolheffing wordt een directe belasting geheven ter bestrijding van de kosten die voor de gemeente verbonden zijn aan:

  • de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater, alsmede de zuivering van huishoudelijk afvalwater; en
  • de inzameling van afvloeiend hemelwater en de verwerking van het ingezamelde hemelwater, alsmede het treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

Wie is belastingplichtig?

De belasting wordt geheven van de gebruiker van een perceel van waaruit water direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd.

Met betrekking tot de rioolheffing wordt:

  • als gebruiker aangemerkt degene die naar de omstandigheden beoordeeld het perceel al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt;
  • gebruikmaken van een perceel door de leden van een huishouden aangemerkt als gebruikmaken door het door de gemeenteambtenaar aangewezen lid van dat huishouden;
  • gebruikmaken door degene aan wie een deel van het perceel - niet zijnde een zelfstandig gedeelte (zie verordening) - aangemerkt als gebruikmaken door degene die dat gedeelte in gebruik heeft gegeven;
  • het ter beschikking stellen van een perceel voor volgtijdig gebruik aangemerkt als gebruikmaken door degene die dat perceel ter beschikking heeft gesteld.

Zelfstandige gedeelten

Indien gedeelten van een hierboven bedoeld perceel blijkens hun indeling bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt, wordt de belasting geheven ter zake van elk als zodanig bestemd gedeelte, met dien verstande dat indien twee of meer van die gedeelten tezamen als één geheel worden gebruikt, deze als één perceel worden aangemerkt.

Waarvan wordt geheven?

Per perceel wordt een vast bedrag aan belasting geheven.

Naast het vaste bedrag , wordt een bedrag aan belasting geheven voor het aantal kubieke meter water dat vanaf 1000 kubieke meter water vanuit het perceel wordt afgevoerd. Er is dus sprake van twee heffingsmaatstaven.

Het aantal kubieke meters afgevoerd afvalwater wordt gesteld op het aantal kubieke meters water dat in de loop van het belastingjaar naar het perceel is toegevoerd of opgepompt.

In het geval gebruik wordt gemaakt van een pompinstallatie moet die pompinstallatie zijn voorzien van een
a. watermeter, waarvan de hoeveelheid opgepompt water kan worden afgelezen, of een
b. bedrijfsurenteller, waarvan het aantal uren dat een pompinstallatie met vaste capaciteit in bedrijf is geweest kan worden afgelezen. De eerste volzin is niet van toepassing indien vaststelling van de hoeveelheid opgepompt water geschiedt op grond van enige andere wettelijke bepaling.

De hiervoor bedoelde berekende hoeveelheid toegevoerd of opgepompt water wordt, voor zover de hoeveelheid geloosd water ten minste 3.000 m3 danwel ten minste 20% lager is dan de som van de hoeveelheden toegevoerd of opgepompt water, verminderd met de door de belastingplichtige aan te tonen hoeveelheid water die niet via de gemeentelijke riolering is afgevoerd.

Tarieven

De tarieven vindt u in de Verordening rioolheffing.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de belastingen op het aanslagbiljet, dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet een bezwaarschrift indienen. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet automatisch dat u niet hoeft te betalen! Wilt u wachten met betalen totdat er een uitspraak op uw bezwaar is gedaan, dan dient u om uitstel van betaling te vragen.

Tegen de hoogte van het tarief kunt u geen bezwaar aantekenen. De gemeenteraad heeft de tarieven vastgesteld.

Kwijtschelding

Kwijtschelding van de rioolheffing is mogelijk. Dit geldt alleen voor particulieren.