Retributiebelasting

Deze belasting wordt geheven van degene, die de vereiste vergunning heeft aangevraagd en verkregen, van diens rechtverkrijgende, of van degene, door wie of op wiens last voor de openbare dienst bestemde grond is ingenomen of aan de openbare dienst is onttrokken, dan wel van degene die het genot heeft van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten.

Tarieven

De tarieven vindt u in de Verordening Retributie van uw gemeente.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de belastingen op het aanslagbiljet, dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet een bezwaarschrift indienen. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet automatisch dat u niet hoeft te betalen! Wilt u wachten met betalen totdat er een uitspraak op uw bezwaar is gedaan, dan dient u om uitstel van betaling te vragen.

Tegen de hoogte van het tarief kunt u geen bezwaar aantekenen. De gemeenteraad heeft de tarieven vastgesteld.

Kwijtschelding

Kwijtschelding wordt voor deze belasting niet verleend.

Retributiebelasting geldt alleen voor de gemeenten Dongen en Oosterhout.

Deze gemeenten hebben deze belasting niet aan de BWB overgedragen.