Precariobelasting

Precariobelasting betaalt u voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond.

Voorbeelden hiervan zijn het uitstallen van koopwaar, steigers, reclameborden en containers (voor de opvang van bouwpuin). U betaalt deze heffing over de periode waarin daadwerkelijk zaken op of boven gemeentegrond aanwezig zijn.

U kunt onder andere in de volgende situaties te maken krijgen met precariobelasting:

  • bij evenementen, als er voorwerpen of objecten op gemeentegrond worden geplaatst;
  • bij (ver)bouwactiviteiten, als u bijvoorbeeld een (puin)container of een steiger op gemeentegrond wilt plaatsen;
  • bij het plaatsen van andersoortige voorwerpen op gemeentegrond;
  • bij winkeluitstallingen;
  • bij het verkopen en/of aanbieden van goederen, zoals bloemen en planten, vis, oliebollen of diensten, op of aan een openbare weg/plaats met een verkoopwagen, een kraam of een tafel op een vaste standplaats;
  • bij het aanbrengen van handelsreclame (lichtbak, letters op de gevel, een vlag, een reclamebord voor een bedrijf) aan of bij een gebouw boven gemeentegrond.

Tarieven

Een overzicht met de specifieke objecten / voorwerpen die in aanmerking komen voor precariobelasting, vindt u in de Tarieventabel behorende bij de Verordening precariobelasting van de betreffende gemeente.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de belastingen op het aanslagbiljet, dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet een bezwaarschrift indienen. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet automatisch dat u niet hoeft te betalen! Wilt u wachten met betalen totdat er een uitspraak op uw bezwaar is gedaan, dan dient u om uitstel van betaling te vragen.

Tegen de hoogte van het tarief kunt u geen bezwaar aantekenen. De gemeenteraad heeft de tarieven vastgesteld.

Kwijtschelding

Kwijtschelding aanvragen voor precariobelasting is niet mogelijk.

Precariobelasting geldt alleen voor de gemeenten Bergen op Zoom, Breda, Etten-Leur, Oosterhout en Roosendaal.

De Belastingsamenwerking verzorgt (deels) voor deze deelnemende gemeenten deze aanslag.