Onroerende-zaakbelastingen

De onroerende-zaakbelastingen (OZB) worden geheven over binnen de gemeente gelegen onroerende zaken.

Het gaat om twee belastingen:
- een gebruikersbelasting
- een eigenarenbelasting

Wanneer wordt u voor de OZB aangeslagen?

Voor de OZB is de situatie op 1 januari van het jaar bepalend. Dit wil zeggen dat degene die op 1 januari eigenaar en/of gebruiker is, de aanslag voor dat hele jaar moet betalen. Een verkoop of een verhuizing na 1 januari heeft hier geen invloed op. Wel is het bij verkoop gebruikelijk dat de notaris een deel van de eigenarenbelasting verrekent met de nieuwe eigenaar. Dit is echter iets tussen verkoper en koper, de gemeente staat hier buiten.

Eigenaar
De eigenarenbelasting wordt niet altijd aan de eigenaar opgelegd. Ook degene met bijvoorbeeld een recht van erfpacht, opstal, gebruik en bewoning, of een ander zakelijk recht op de onroerende zaak kan belastingplichtig zijn.
Een eigenaar van een niet-woning, zoals een bedrijfspand, die tevens gebruiker is van de niet-woning, wordt voor beide onroerende-zaakbelastingen aangeslagen.

Gebruiker
Het gebruikersdeel van de OZB geldt alleen voor niet-woningen en wordt dus niet in rekening gebracht voor woningen. Ook wanneer een onroerende zaak deels woning en deels niet-woning is (bijvoorbeeld een bedrijf met een woongedeelte), wordt het gebruikersdeel van de OZB niet voor de woning opgelegd. De waarde van het woongedeelte wordt dan uit de totale WOZ-waarde gehaald. Het gebruikersdeel van de OZB wordt in die gevallen dus op basis van een lagere waarde opgelegd.

Hoe wordt de hoogte van de aanslag bepaald?

De hoogte van de aanslag OZB is afhankelijk van de in het kader van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) aan de onroerende zaak toegekende waarde. Over deze waarde wordt het tarief in rekening gebracht. De gemeente bepaalt zelf de tarieven voor de OZB naar een percentage van de WOZ-waarde. De gemeenteraad stelt jaarlijks het percentage vast. De tarieven variëren per gemeente.

Er zijn verschillende tarieven voor woningen en niet-woningen (bijvoorbeeld bedrijfspanden) en voor de eigenaren- en de gebruikersbelasting.

Wilt u weten hoe uw WOZ-waarde tot stand is gekomen?

Het taxatieverslag kunt u via de digitale balie inzien/opvragen.

Voor objecten binnen de gemeente Breda kunt u terecht bij het WOZ-loket.

Tarieven
De tarieven vindt u in de Verordening onroerende-zaakbelastingen.

Bezwaar maken
Bent u het niet eens met de belastingen op het aanslagbiljet of met de vastgestelde WOZ-waarde, dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet een bezwaarschrift indienen. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet automatisch dat u niet hoeft te betalen! Wilt u wachten met betalen totdat er een uitspraak op uw bezwaar is gedaan, dan dient u om uitstel van betaling te vragen.

Kwijtschelding
Kwijtschelding voor OZB is niet mogelijk in Breda, Etten-Leur, Roosendaal, Woensdrecht en Zundert.

De onroerende-zaakbelasting wordt door de BWB voor alle deelnemende gemeenten geheven.