Hondenbelasting

Wie binnen de gemeente houder is van één of meer honden, betaalt hondenbelasting. Dat geldt ook voor honden die in het buitengebied verblijven, honden die niet op gemeentegrond komen en voor honden die in een kennel gehouden worden.

Wanneer wordt u voor de hondenbelasting aangeslagen?

De hondenbelasting bent u verschuldigd vanaf het moment dat u houder bent van één of meerdere honden of houder bent van een kennel. U bent verplicht binnen twee weken na aanschaf van een hond hiervan aangifte te doen. De belasting wordt per hond in rekening gebracht of per kennel.

Aan- en afmelden

Als u een hond aanschaft, dan dient u hiervan binnen twee weken aangifte te doen bij de BWB. Na aanmelding betaalt u hondenbelasting vanaf de eerstvolgende maand. Hetzelfde geldt als u geen hond meer heeft. Dan meldt u deze af bij de BWB. Wanneer u in de loop van het jaar uit de gemeente verhuist of geen houder van een hond meer bent, hoeft u vanaf de eerstvolgende maand na afmelding geen hondenbelasting meer te betalen. U ontvangt dan vermindering van het opgelegde aanslagbedrag.

Verhuist u van en naar een gemeente waarvoor de BWB de aanslagen oplegt en waar hondenbelasting wordt geheven (Bergen op Zoom, Breda, Dongen, Etten-Leur, Oosterhout, Woensdrecht en Zundert) dan hoeft u zelf niet opnieuw aangifte te doen van het houden van een hond. U ontvangt dan automatisch vermindering van de aanslag hondenbelasting van uw vorige gemeente en op een later tijdstip een nieuwe aanslag hondenbelasting voor het in uw nieuwe gemeente geldende tarief.

Via de digitale balie kunt u de hond aanmelden en/of afmelden. Ook is het mogelijk de hond via het contactformulier aan of af te melden.

Controle op hondenbelasting

Jaarlijks vinden controles op het houden van honden plaats. Medewerkers van het gespecialiseerde bedrijf Legitiem B.V. voeren deze controle steekproefsgewijs huis-aan-huis uit.  
Zij zijn in het bezit van een legitimatiebewijs, wat zij op verzoek aan u kunnen tonen. Op dit legitimatiebewijs staat onder andere een foto van de controleur en zijn/haar naam.
Treft de controleur u niet thuis en heeft hij het vermoeden dat u een hond houdt, dan laat hij een brief achter met daarin het verzoek aangifte te doen. U bent verplicht binnen 14 dagen op deze brief te reageren, ook als u geen houder van een hond bent.
Doet u dit niet of als bij de controle blijkt dat u bewust geen aangifte heeft gedaan, dan kan er een boete worden opgelegd.

Tarieven

De tarieven vindt u in de Verordening hondenbelasting van de betreffende gemeente.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de belastingen op het aanslagbiljet, dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet een bezwaarschrift indienen via de digitale balie. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet automatisch dat u niet hoeft te betalen!
Wanneer na de uitspraak op uw bezwaarschrift blijkt dat er teveel is betaald, zal het teveel betaalde bedrag worden verrekend of teruggestort.
Wilt u wachten met betalen totdat er een uitspraak op uw bezwaar is gedaan, dan dient u bij het indienen van uw bezwaar om uitstel van betaling te vragen.

Tegen de hoogte van het tarief kunt u geen bezwaar aantekenen. De gemeenteraad heeft de tarieven vastgesteld.

Kwijtschelding

Kwijtschelding aanvragen van de aanslag hondenbelasting is niet mogelijk in de gemeenten Etten-Leur, Woensdrecht en Zundert.

Kwijtschelding aanvragen van de aanslag hondenbelasting voor alleen de 1e hond is mogelijk in de gemeenten Breda, Dongen en Oosterhout

Kwijtschelding aanvragen van de aanslag hondenbelasting is volledig mogelijk in de gemeente Bergen op Zoom

 
Hondenbelasting geldt alleen voor de gemeenten Bergen op Zoom, Breda, Dongen, 
Etten-Leur, Oosterhout, Woensdrecht en Zundert.

Deze belasting is in de gemeente Roosendaal per 1 januari 2017 afgeschaft.

De Belastingsamenwerking verzorgt voor iedere deelnemende gemeente deze aanslag.