BIZ (Bedrijven Investering Zone)

Op 1 mei 2009 is de Experimentenwet Bedrijven Investeringszones in werking getreden. Deze wet maakt het voor gemeenten mogelijk gebieden aan te wijzen waarbinnen van alle ondernemers een bestemmingsheffing wordt geheven.

Zo'n gebied heet een Bedrijven Investeringszone (BI-zone). De belasting (oftewel BIZ-bijdrage) is bedoeld voor het financieren van voorzieningen die de ondernemers in de BI-zone wensen. Op deze manier kunnen de ondernemers investeren in een veilige en aantrekkelijke bedrijfsomgeving.

Een BI-zone ontstaat doordat de ondernemers in het desbetreffende gebied een vereniging of stichting oprichten. Dit kan zowel binnen een nieuw als binnen een bestaand industrieterrein, bedrijventerrein, winkelgebied of gemengd gebied met winkels, horeca en/of toerisme.

De BIZ-bijdrage geldt uitsluitend voor onroerende zaken in een BI-zone, zoals kantoorpanden en winkels. De belasting geldt dus niet voor onroerende zaken die als woning worden gebruikt.

Tarieven

De tarieven vindt u in de Verordening BI-Zone van de betreffende gemeente.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de belastingen op het aanslagbiljet, dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet een bezwaarschrift indienen via de digitale balie. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet automatisch dat u niet hoeft te betalen! Wanneer na de uitspraak op uw bezwaarschrift blijkt dat er teveel is voldaan, zal het teveel betaalde bedrag worden verrekend of teruggestort.
Wilt u wachten met betalen totdat er een uitspraak op uw bezwaar is gedaan, dan dient u bij het indienen van uw bezwaar, om uitstel van betaling te vragen.

Tegen de hoogte van het tarief kunt u geen bezwaar aantekenen. De gemeenteraad heeft de tarieven vastgesteld.

Er zijn in 2017 BIZ-verordeningen van toepassing in de gemeenten Bergen op Zoom, Breda en Oosterhout.
In Bergen op Zoom betreft het de binnenstad (met 2 tariefzones).
In Breda gaat het om bedrijventerrein "Steenakker" en 5 bedrijventerreinen verzameld onder de naam "Breda-Oost".
In Oosterhout betreft het industrieterrein "Weststad".

De Belastingsamenwerking verzorgt voor de hiervoor genoemde deelnemende gemeenten deze aanslag.