Afvalstoffenheffing

De gemeente heeft de verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen en de verwerking ervan. Hiervoor wordt voor iedere woning in de gemeente afvalstoffenheffing in rekening gebracht. Ook als u geen huisvuil aanbiedt, moet u afvalstoffenheffing betalen. De vuilnisdienst komt immers wel langs uw woning, zodat u de mogelijkheid heeft huisvuil aan te bieden.

Wanneer wordt u voor de afvalstoffenheffing aangeslagen?

U wordt voor afvalstoffenheffing aangeslagen vanaf het moment dat u een woning in gebruik neemt. Wanneer u in de loop van het jaar uit de gemeente verhuist, hoeft u vanaf de eerstvolgende maand nadat u bent verhuisd geen afvalstoffenheffing aan die gemeente meer te betalen.

Diftar

In de gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur, Halderberge, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen en Woensdrecht wordt afvalstoffenheffing geheven volgens Diftar (gedifferentieerde tarieven). Dit betekent dat de hoeveelheid cq frequentie van het aanbieden van restafval van invloed is op de hoogte van het uiteindelijk te betalen bedrag. Uw afvalverwerker verzamelt de gegevens van de aanbiedingen die vervolgens aan de BWB worden doorgegeven. Op grond van deze gegevens stuurt de BWB u na afloop van het belastingjaar de afrekening. De afrekening wordt tussentijds gezonden na beëindiging van hoofdbewoning of verhuizing naar een andere gemeente. Een overzicht van de tarieven per gemeente vindt u onder de tarieven van uw gemeente.

Voor vragen over het aantal aanbiedingen verwijzen wij u door naar uw afvalverwerker:
Gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal en Woensdrecht: Saver
Gemeente Etten-Leur: Afval 3x beter
Gemeente Oosterhout: Mijn afval
Gemeente Rucphen: Renewi, zie voor informatie www.rucphen.nl/afval

Tarieven

De tarieven vindt u in de Verordening Afvalstoffenheffing van uw gemeente.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de belastingen op het aanslagbiljet, dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet een bezwaarschrift indienen via de Digitale balie. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat u niet hoeft te betalen! Wanneer na de uitspraak op uw bezwaarschrift blijkt dat u te veel heeft betaald, dan wordt het te veel betaalde bedrag verrekend of teruggestort.

Wilt u wachten met betalen totdat er een uitspraak op uw bezwaar is gedaan, dan vragen wij u bij het indienen van uw bezwaar, om uitstel van betaling te vragen.

Tegen de hoogte van het tarief kunt u geen bezwaar aantekenen. De gemeenteraad heeft de tarieven vastgesteld.

Afvalstoffenheffing wordt in iedere deelnemende gemeente opgelegd.

De Belastingsamenwerking West-Brabant verzorgt voor iedere deelnemende gemeente deze aanslag.