Automatische Incasso

Automatisch betalen

U kunt een machtiging afgeven voor automatische incasso van uw totale aanslagbedrag in maandelijkse termijnen. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Hiervoor moet u de Belastingsamenwerking West-Brabant machtigen. 

De automatische incasso vraagt u eenvoudig aan via de digitale balie of via het contactformulier op deze website.  
LET OP; het is niet mogelijk telefonisch een automatische incasso aan te vragen of het rekeningnummer van een automatische incasso te wijzigen.

De voordelen van een automatische incasso zijn:

 • U mag het aanslagbedrag over een langere periode betalen (maximaal 10 termijnen)
 • U kunt geen betaling vergeten, want deze wordt automatisch afgeschreven
 • Bij tijdige betaling voorkomt u extra (invorderings-) kosten.

Een eerder verleende machtiging blijft tot opzegging actief. Wanneer u al betaalt met automatische incasso staat dit vermeld onder op het eerste blad van uw aanslagbiljet.

Bij een aanslagbedrag van € 100 of meer en niet meer dan € 10.000 vindt de afschrijving in 10 maandelijkse termijnen plaats. Aanslagbedragen van minder dan € 100 worden in 2 termijnen afgeschreven. Aanslagbedragen van meer dan € 10.000 worden afgeschreven in 1 termijn.

Regel uw aanvraag binnen twee weken na de dagtekening. In dat geval profiteert u van de maximaal mogelijke afschrijvingstermijnen. Komt uw aanvraag later binnen, dan daalt het aantal mogelijke afschrijvingstermijnen.

Wanneer vinden de automatische incasso's plaats.

De eerste afschrijving van de automatische incasso termijn vindt plaats, één maand na de dagtekening van de aanslag. In het geval van een automatische incasso in 10 termijnen kan dit betekenen dat de incasso's het betreffende kalenderjaar overtreffen. 
Bijvoorbeeld wanneer de aanslag is opgelegd met dagtekening 31 mei 2016, zal de eerste incassotermijn plaatsvinden eind juni 2016 en de laatste (tiende) termijn eind maart het daaropvolgende jaar 2017. 
Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat er het daaropvolgende jaar eind maart 2017 twee incassotermijnen tegelijk worden geïncasseerd wanneer de aanslag van het daaropvolgende jaar in februari 2017 is gedagtekend.
In het betalingskenmerk dat bij de afschrijving wordt vermeld, staat het aanslagnummer waarop de incasso betrekking heeft. Zo kunt u zelf controleren welke aanslag de afschrijving betreft.

In 2017 vinden de automatische incasso's op de volgende data plaats. Wanneer een wijziging of stopzetting vóór de mutatiedatum plaats vind, zal deze op de eerstvolgende afschrijving van toepassing zijn. Wanneer een wijziging of stopzetting ná de mutatiedatum heeft plaatsgevonden, zal deze op de afschrijving van een maand later van toepassing zijn.

Maand Mutaties mogelijk tot Datum afschrijving
01-17 20 januari 2017 27 januari 2017
02-17 17 februari 2017 27 februari 2017
03-17 20 maart 2017 28 maart 2017
04-17 20 april 2017 28 april 2017
05-17 19 mei 2017 29 mei 2017
06-17 20 juni 2017 28 juni 2017
07-17 20 juli 2017 28 juli 2017
08-17 18 augustus 2017 28 augustus 2017
09-17 20 september 2017 28 september 2017
10-17 19 oktober 2017 27 oktober 2017
11-17 20 november 2017 28 november 2017
12-17 18 december 2017 28 december 2017

Automatische incasso is niet van toepassing op de volgende aanslagen;

 • voorlopige aanslag zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing
 • voorlopige aanslag rioolheffing grootverbruik
 • bedrijfsinvesteringszone (Gemeente Bergen op Zoom per 2016 wel mogelijk)
 • grafrechten
 • havengeld
 • leges parkeerbelasting
 • lijkbezorgingsrechten
 • marktgelden
 • precario
 • retributiebelasting
 • reclamebelasting 
 • toeristenbelasting
 • watertoeristenbelasting
 • woonforensenbelasting

Wijziging rekeningnummer doorgeven

Het wijzigen van een rekeningnummer van de automatische incasso kunt u makkelijk via de digitale balie of het contactformulier doen.
Het is niet mogelijk telefonisch het rekeningnummer van een automatische incasso te wijzigen!