Digitale aangifte bedrijven
BWB, elke cent telt mee

Gemeentelijke belastingen

Deel deze pagina

Meest gestelde vragen en antwoorden over Gemeentelijke belastingen.

Staat uw vraag er niet bij dan kunt u altijd telefonisch contact met ons opnemen.

 • Gemeentelijke belastingen
  • Hoe wordt een besluit belastingtarieven genomen?

   De gemeenteraad van uw gemeente en het algemeen bestuur van het waterschap stellen de heffingsverordeningen vast waarin de tarieven zijn opgenomen. Deze heffingsverordeningen worden bekendgemaakt. De vastgestelde heffingsverordeningen zijn te vinden op de sites van uw gemeente en op de site van de Belastingsamenwerking West-Brabant.

  • Wat moet ik doen als ik tegen een deel van de aanslag bezwaar wil aantekenen?

   U maakt bezwaar tegen het onderdeel dat volgens u niet juist is, bijvoorbeeld de aanslag hondenbelasting. Voor het bedrag van de aanslag waartegen u bezwaar maakt, kunt u uitstel van betaling vragen.

 • Onroerende-zaakbelasting (OZB)
  • Waarom wordt het tarief voor de OZB uitgedrukt in een percentage van de WOZ-waarde?

   Vanaf 1 januari 2009 is de Gemeentewet aangepast. Hierdoor is de gemeente verplicht om het tarief van de OZB uit te drukken in een percentage van de WOZ-waarde.

  • Waarom is er een verschil in tarief bij woningen en niet-woningen?

   Voor woningen (en meestal ook garageboxen) geldt een ander tarief dan voor overige objecten. Het staat de gemeenteraad vrij om bij de hoogte van de OZB-tarieven een onderscheid te maken tussen woningen en andere objecten. Omdat de prijzen op de woningmarkt vaak een andere ontwikkeling te zien geven dan die op de vastgoedmarkt voor bedrijfspanden, zullen vaak ook de tarieven zich verschillend kunnen ontwikkelen.

  • Hoe wordt de OZB berekend voor een combinatie bedrijf/woonhuis?

   Met ingang van 1 januari 2006 is de OZB voor het gebruik van woningen afgeschaft. Wel kent de gemeente nog de OZB voor gemengde objecten zoals een combinatie van een bedrijf/woonhuis.

   Een gemengd object is een WOZ-object dat een woongedeelte combineert met een bedrijfsgedeelte (bijvoorbeeld een agrarisch bedrijf met een woning of een kantoor met woondeel).

   • Is de aan het woondeel toegekende waarde 70% of meer van de totale waarde van het object, dan wordt uw object aangemerkt als woning en krijgt u géén gebruikersaanslag OZB.
   • Is de aan het woondeel toegekende waarde minder dan 70% van de totale waarde, dan wordt uw object aangemerkt als een 'niet-woning', met het bijbehorende tarief. Voor deze 'gemengde' objecten, waarvan de waarde van de woning minder dan 70% van de totale waarde bedraagt, betaalt u wel de volledige eigenarenheffing (naar het hogere tarief) over de volle WOZ-waarde. De gebruikersheffing wordt in dat geval alleen berekend over de waarde van het niet voor bewoning bestemde deel.
  • Waarom betaal ik OZB voor een (nieuwbouw)object dat op 1 januari nog niet opgeleverd was?

   De eigenarenheffing OZB wordt ook geheven voor een pand in aanbouw. Bij het bepalen van de waarde ervan wordt er rekening mee gehouden dat het pand nog niet is opgeleverd en bewoond. Wanneer een bedrijfspand in aanbouw bestemd is voor eigen gebruik, dan mag de eigenaar ook als gebruiker worden belast, zelfs wanneer het pand nog niet is opgeleverd.

  • Wie is belastingplichtige OZB?
   Woning: eigenaar op 1 januari  2013
   Niet woning:

   eigenaar op 1 januari  2013 en

    

   gebruiker op 1 januari 2013

   Belastingplichtig is degene die op 1 januari van het jaar eigenaar is van een onroerende zaak en degene die op 1 januari van het jaar een niet-woning huurt of op andere wijze gebruikt. Het eigendom van onroerende zaken, staat bij het Kadaster geregistreerd en is ook daar opvraagbaar.

   Wanneer u eigenaar én gebruiker bent van een woning, dan bent u voor dat object alleen de eigenarenbelasting verschuldigd. De OZB voor gebruik van woningen is sinds 1 janruari 2006 afgeschaft.

   Verkoop u uw huis na 1 janruari, dan bent u toch voor het hele jaar voor het oude adres belastingplichtig (tijdstipbelasting). Bij de onroerende-zaakbelasting wordt geen rekeninggehouden met wijziging in de loop van het jaar. In de notariële akte is vaak vastgelegd dat de eigenarenheffing met de nieuwe eigenaar wordt verrekend.

  • Wat betekent verkopen of verhuizen voor de OZB?

   In elke Nederlandse gemeente geldt dat als u op 1 januari van enig belastingjaar eigenaar/gebruiker bent van een object, u belastingplichtig bent voor de OZB (OZB eigendom woningen/niet-woningen en OZB gebruik voor niet-woningen).

   Wordt uw object na 1 januari verkocht, dan worden de aanslagen OZB eigendom meestal bij de notaris verrekend tussen koper en verkoper. Als verkoper kunt u het bedrag OZB eigendom die u heeft ontvangen van de koper van uw object, dan terugvinden op uw verkoopakte onder de vermelding van zakelijke lasten. Heeft een notaris dit bedrag niet verrekend, dan kunt u hierover contact opnemen met de notaris. Dit gaat buiten de gemeente om. Let op: het verrekenen van deze belastingen is een service van het notariskantoor en géén verplichting!

   De OZB gebruik wordt alleen opgelegd voor niet-woningen. Deze heffing wordt niet verrekend bij de notaris. Het is wettelijk bepaald dat u als belastingplichtige deze aanslag in zijn geheel moet voldoen; óók als u na 1 januari het object niet meer gebruikt. Is uw nieuwe adres weer een niet-woning, dan ontvangt u geen aanslag voor dat nieuwe adres omdat u daar op 1 januari van het belastingjaar immers nog geen gebruiker van was.

  • Hoe kan OZB in verhouding hoger zijn?

   Het tarief van de OZB wordt bepaald op basis van een gemiddelde waardestijging van alle panden binnen de gemeente. Een pand kan ook meer dan de gemiddelde waarde gestegen zijn, waardoor het aanslagbedrag toch hoger is geworden.

  • Wat is onroerende-zaakbelasting?

   De OZB is een belasting met een algemeen doel. OZB wordt geheven om de algemene taakvervulling van de gemeente te financieren (zoals het treffen van voorzieningen voor inwoners, infrastructuur e.d.).

   De hoogte van de aanslag OZB is afhankelijk van de WOZ-waarde van het pand en het van toepassing zijnde tarief.

  • Wat moet ik doen als ik bezwaar wil maken tegen de aanslag OZB?

   Als u het niet eens bent met de aanslag OZB of de WOZwaarde kunt u binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij: Belastingsamenwerking West-Brabant, Postbus 502, 4870 AM Etten-Leur.
   Bent u het niet eens met de WOZwaarde en is uw pand gelegen in de gemeente Breda? Dan maakt u bezwaar bij: Gemeente Breda, afdeling Administratie & Basisregistraties, postbus 90156, 4800 RH Breda.
   Bezwaren tegen de aanslag OZB van een pand in Breda (bij. vanwege geen eigenaar) kunt u schriftelijk indienen bij: Belastingsamenwerking West-Brabant, Postbus 502, 4870 AM Etten-Leur.

 • Afvalstoffenheffing/reinigingsheffing
  • Algemene uitleg afvalstoffenheffing/reinigingsheffing?

   De gemeente heeft een inzamelplicht. In de wet milieubeheer is aan de gemeenten de verplichting opgelegd ervoor te zorgen dat tenminste éénmaal per week huishoudelijk afval wordt ingezameld. Het groente-, fruit- en tuinafval (GFT-afval) dient daarbij afzonderlijk te worden ingezameld.

   Ter bestrijding van de kosten die de gemeente maakt voor het inzamelen van huishoudelijk afval is de gemeente op grond van de wet milieubeheer bevoegd om afvalstoffenheffing (reinigingsheffing) te heffen.

   Afvalstoffenheffing is verschuldigd van de gebruiker van elk pand waar huishoudelijke afvalstoffen kunnen ontstaan. Of op een bepaald adres werkelijk afvalstoffen worden aangeboden, de frequentie waarin dat gebeurd en de hoeveelheid afval is in principe niet van belang.

   Alleen bij de gemeenten Etten-Leur, Woensdrecht, Bergen op Zoom, Oosterhout, Roosendaal en Halderberge speelt ook de frequentie en hoeveelheid afval een rol. Hier wordt nl. geheven volgens Diftar (gedifferentieerde tarieven). Voor meer uitleg zie afvalstoffenheffing

  • Diftar, wat is dat?

   Diftar
   In een aantal gemeenten wordt afvalstoffenheffing geheven volgens Diftar (gedifferentieerde tarieven). Dit betekent dat de hoeveelheid cq frequentie van het aanbieden van restafval van invloed is op de hoogte van het uiteindelijk te betalen bedrag.  Hieronder volgt een overzicht van de verschillende manieren van heffen.

   Bergen op Zoom
   In 2014 krijgt u (naast het gecombineerde aanslagbiljet) een voorlopige aanslag die bestaat uit twee tarieven:

   1. Het vaste tarief van € 227,-
   2. Een variabel tarief: dit is in 2014 het maximale bedrag te weten 26 ledigingen of 182 inworpen. In 2015 wordt dit op een eindafrekening verrekend met het werkelijke aantal keer dat u in 2014 restafval heeft aangeboden.

   Etten-Leur
   Het vastrecht voor 2014 is € 180,--. Het bedrag van de afvalstoffenheffing staat op het gecombineerde aanslagbiljet. Daarin zitten de volgende aanbiedingen restafval : a. 9 aanbiedingen bij gebruik van een restafvalcontainer; b. 27 aanbiedingen bij gebruik van een ondergrondse restafvalcontainer; c. 54 aanbiedingen bij gebruik van een bemeterde rolcontainer. Afrekening van het werkelijk aantal aanbiedingen in 2014 volgt in 2015.

   Halderberge
   In 2014 krijgt u (naast het gecombineerde aanslagbiljet) een aanslag die bestaat uit twee taieven:

   1. Het vaste tarief van € 135,- voor éénpersoonshuishoudens of € 196,- voor meerpersoonshuishoudens.
   2. Het variabel tarief: dit is in 2014 het maximale bedrag te weten 26 ledigingen. In 2015 wordt dit op een eindafrekening verrekend met het werkelijke aantal keer dat u in 2014 restafval heeft aangeboden.

   Oosterhout
   Vanaf 1 januari 2014 betaalt u voor uw huishoudelijk afval een vast basisbedrag van € 104,- per jaar. Dit is voor ieder huishouden gelijk. Dit bedrag vindt u terug op het gecombineerde aanslagbiljet. Daarnaast wordt er in 2015 een aanslag opgelegd voor het variabel deel van de afvalstoffenheffing  op basis van de hoeveelheid aangeboden afval in 2014.

   Roosendaal
   Vanaf 1 januari 2014 betaalt u voor uw huishoudelijk afval een vast basisbedrag van € 155,- voor  éénpersoonshuishoudens of € 222,- voor meerpersoonshuishoudens per jaar. Dit bedrag vindt u terug op het gecombineerde aanslagbiljet. Daarnaast wordt er in 2015 een aanslag opgelegd voor het variabel deel van de afvalstoffenheffing  op basis van de hoeveelheid aangeboden afval in 2014.

   Woensdrecht
   In 2014 krijgt u (naast het gecombineerde aanslagbiljet) een aanslag die bestaat uit twee tarieven:

   1. Het vaste tarief van € 157,-.
   2. Het variabel tarief: dit is in 2014 14 ledigingen of 75 inworpen. In 2015 volgt de eindafrekening van het werkelijke aantal keer dat u in 2014 restafval heeft aangeboden.
  • Waarom is het tarief van de afvalstoffenheffing Oosterhout tov 2013 verhoogd?

   De tarieven voor afvalstoffenheffing worden kostendekkend vastgesteld. Dit houdt in dat uit de inkomsten van de afvalstoffen de kosten gedekt moeten worden.

   In 2013 waren de tarieven uiteindelijk niet kostendekkend. Dit heeft te maken met de enorme daling van het restafval (dit kost het meeste geld om te verwerken), waardoor de gemeente minder inkomsten heeft ontvangen dan was voorzien.

   Deze daling was veel groter dan verwacht bij de invoering van diftar. Het levert wel een belangrijke milieuwinst op, omdat er minder afval hoeft te worden verbrand.

    

   De daling van de hoeveelheid restafval heeft rechtstreekse gevolgen voor het bedrag dat Oosterhoutse huishoudens in 2013 betalen aan afvalstoffenheffing. Gemiddeld daalt dat bedrag van

   € 283 per huishouden (totaalbedrag betaald in het ijkjaar 2011) naar € 165 per huishouden (in 2013). Het tarief zou echter gemiddeld € 208,- geweest moeten zijn voor kostendekkendheid.

    

   Voor het jaar 2014 zijn de tarieven weer in overeenstemming gebracht met de geraamde kosten. Kostendekkendheid blijft het uitgangspunt aangezien de afvalverwijdering een gesloten systeem is.

   Er mag dus niet meer, maar ook niet minder dan de te verwachten kosten in rekening worden gebracht.

    

   Hoewel de tarieven van 2014 ten opzichte van 2013 zullen stijgen, zal de gemiddelde winst voor de Oosterhoutse burgers hoger blijven dan die toegezegde € 50 euro en neerkomen op ongeveer € 75

   per huishouden. Dat is wat het college betreft overigens vooral te danken aan het voorbeeldige afvalscheidingsgedrag van diezelfde burgers.

    

   De tarieven zijn door de gemeenteraad vastgesteld en in een belastingverordening vastgelegd. (NB: tegen deze tarieven is aldus geen bezwaar mogelijk).

    

  • Waarop zijn de tarieven gebaseerd?

   De tarieven zijn gebaseerd op de kosten van de algehele afvalverwerking, dus ook bijvoorbeeld het plaatsen en legen van glasbakken, het langsrijden van de vuilniswagen, het straatvegen, de verwerking op de vuilstortplaats, etc.

  • Wanneer ben ik wel/niet belastingplichtig voor afvalstoffenheffing?

   Iedereen die gebruik maakt van een perceel (woning) waar de gemeente verplicht is tot inzameling van huishoudelijke afvalstoffen.

  • Hoe zit het als ik geen afval produceer?
   • Ik heb geen duo-bak
   • Ik breng mijn afval zelf weg
   • Ik verbrand mijn afval zelf
   • Ik gooi het bij de buren in de duo-bak
   • Ik gooi mijn afval op het bedrijf weg
   • Ik maak gebruik van één grote container (flatgebouw)


   In de wet is bepaald dat de gemeente er zorg voor draagt dat tenminste eenmaal per week huishoudelijk afval wordt ingezameld bij elk binnen haar grondgebied gelegen perceel waar zodanig afval geregeld in een particuliere huishouding kan ontstaan. Indien de gemeente voldoet aan deze verplichting kan zij ter bestrijding van de hieraan verbonden kosten een afvalstoffenheffing in rekening brengen. De aanslag afvalstoffenheffing (reinigingsheffing) kan worden opgelegd ongeacht het feit of er al dan niet daadwerkelijk afval wordt aangeboden. Het is uitsluitend van belang of er bij het perceel sprake is van particuliere bewoning. Het is niet toegestaan om huishoudelijk afval anders dan aan de gemeentelijke vuilnisophaaldienst aan te bieden.

  • Hoe zit het met afvalstoffenheffing als ik een woon/winkelpand bezit?

   Een gebruiker van een woon/winkelpand (combinatiepand) die het huishoudelijk afval bij het bedrijfsafval van de winkel voegt moet toch afvalstoffenheffing betalen. Zelfs als u voor het bedrijfsafval een bedrijfscontainer huurt. De gemeente is immers voor elke woning verplicht om iedere week het huishoudelijk afval in te zamelen. Indien de gemeente voldoet aan deze verplichting kan zij ter bestrijding van de hieraan verbonden kosten een afvalstoffenheffing in rekening brengen. De aanslag afvalstoffenheffing kan worden opgelegd ongeacht het feit of er al dan niet daadwerkelijk afval wordt aangeboden. Het is uitsluitend van belang of er bij het perceel sprake is van particuliere bewoning. Het is niet toegestaan om huishoudelijk afval anders dan aan de gemeentelijke vuilnisophaaldienst aan te bieden.

  • Wat moet ik doen als ik bezwaar wil aantekenen tegen de afvalstoffenheffing?

   De gemeente mag geen winst maken bij het heffen van afvalstoffenheffing. De opbrengst van de afvalstoffenheffing is dus niet hoger dan de kosten die de gemeente maakt voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval.

   Als u het niet eens bent met de aanslag afvalstoffenheffing kunt u binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij: Belastingsamenwerking West-Brabant, Postbus 502, 4870 AM Etten-Leur.

  • Hoe zit het als ik alleen bedrijfsafval heb?

   De kosten voor het verwijderen van bedrijfsafval kunnen niet worden verhaald op afvalstoffenheffing. In de wet milieubeheer is namelijk bepaalt dat afvalstoffenheffing alleen van toepassing is op huishoudelijk afval.

   Wordt het bedrijfsafval via de gemeente ingezameld of verwijderd dan bent u reinigingsrecht of een retributie verschuldigd voor de geleverde dienst door de gemeente.

   Voor het verwijderen van bedrijfsafval kunt u een bedrijfscontainer aanvragen bij een particulier afvalverwerkingsbedrijf.

  • Krijg ik vermindering van afvalstoffen- en rioolheffing als ik verhuis naar een ander adres binnen de gemeente?

   Als u op het nieuwe adres eveneens belastingplichtige bent, dan wordt de aanslag verrekend.
   Dat wil zeggen dat er geen nieuwe aanslag wordt opgelegd voor het nieuwe adres.

  • Krijg ik vermindering van afvalstoffen- en rioolheffing als ik verhuis naar een ander adres buiten de gemeente?

   Als u zich heeft laten inschrijven in de basisregistratie personen van u nieuwe gemeente wordt u automatisch bij de voormalige gemeente uitgeschreven en ontvangt u een verminderingsnota voor het aantal hele maanden dat u niet meer woonachtig bent in de voormalige gemeente.

 • Rioolheffing
  • Wat verstaat men onder gemeentelijke riolering?

   Onder de gemeentelijke riolering wordt verstaan:
   "Alle met elkaar in verbinding staande open en gesloten riolen, opvangputten, kolken, reservoirs, rioolgemalen enz., waarvoor de gemeente de zorg draagt voor aanleg, onderhoud en het functioneren."

  • Wie is belastingplichtig rioolheffing?

   Als belastingplichtige wordt aangemerkt de gebruiker van een perceel van waaruit water direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt geloosd

  • Wanneer betaal ik rioolheffing?

   Rioolheffing wordt geheven als vanuit een object direct of indirect afvalwater wordt afgevoerd op de gemeentelijke riolering.

  • Moet ik ook betalen als ik geen afvoer heb?

   Indien u stelt dat er vanuit het pand geen water wordt afgevoerd in de gemeentelijke riolering omdat er geen afvoer is (bv. toilet, douche, wasbak, putje) dan kan het zijn dat er ten onrechte rioolheffing is opgelegd. Dit dient vaak door een ambtenaar ter plaatse te worden opgenomen. Dus hier geldt: altijd een bezwaarschrift indienen!

  • Kan ik bezwaar aantekenen voor rioolheffing?

   Het heeft alleen zin om bezwaar in te dienen als u een aanslag rioolheffing heeft ontvangen voor een pand:

   • waarvan u geen gebruiker bent;
   • indien er vanuit het pand geen water wordt afgevoerd op de gemeentelijke riolering - omdat er bijvoorbeeld geen afvoer is (denk aan toilet, douche, wasbak, putje);
   • indien bij de aanslagoplegging is uitgegaan van een foutieve heffingsmaatstaf (bijv. het aantal m3 is niet correct).
  • Krijg ik vermindering van afvalstoffen- en rioolheffing als ik verhuis naar een ander adres binnen de gemeente?

   Als u op het nieuwe adres eveneens belastingplichtige bent, dan wordt de aanslag verrekend.
   Dat wil zeggen dat er geen nieuwe aanslag wordt opgelegd voor het nieuwe adres.

  • Krijg ik vermindering van afvalstoffen- en rioolheffing als ik verhuis naar een ander adres buiten de gemeente?

   Als u zich heeft laten inschrijven in de basisregistratie personen van u nieuwe gemeente wordt u automatisch bij de voormalige gemeente uitgeschreven en ontvangt u een verminderingsnota voor het aantal hele maanden dat u niet meer woonachtig bent in de voormalige gemeente.

 • Hondenbelasting
  • Wanneer ben ik een belastingplichtige voor de hondenbelasting?

   In de gemeenten Alphen-Chaam, Halderberge en Moerdijk wordt geen hondenbelasting geheven. In de gemeenten Bergen op Zoom, Breda, Dongen, Etten-Leur, Oosterhout, Roosendaal en Woensdrecht bent u indien u een of meerdere honden houdt hondenbelasting verschuldigd.

    

  • Waar wordt de opbrengst van de hondenbelasting voor gebruikt?

   De hondenbelasting is geen bestemmingsbelasting, maar kan worden gezien als een algemene belasting waarvan de opbrengst ten goede komt aan de algemene middelen. Hieruit wordt een bijdrage geleverd in de kosten, die zijn gemoeid met het schoonhouden van straten, plantsoenen, pleinen e.d. Op deze wijze wordt uitwerking gegeven aan de profijtgedachte.

  • Hoe kan ik aangeven dat ik een hond heb?

   De aangifte dient schriftelijk te gebeuren middels een aangifte. U kunt digitaal aangifte doen via de digitale balie .
   Ook kunt u het  aangifteformulier downloaden of telefonisch aanvragen via 076-5298300. U kunt de hond ook aanmelden middels het reactieformulier dat u bij de aanslag heeft ontvangen.

  • Hoe kan ik mijn hond afmelden en waar moet ik aan voldoen?

   Als uw hond overlijdt, of een andere eigenaar krijgt, dan dient u dit schriftelijk door te geven via een afmeldformulier. Het afmeldformulier kunt u ook telefonisch opvragen via 076-5298300.  Ook kunt u de afmelding doorgeven via het reactieformulier dat u bij de aanslag heeft ontvangen. 

 • Wijzigen tenaamstelling/postadres
  • Belastingen en een naamswijziging/postadres doorgeven?

   Voor alle naamswijzigingen/postadres mbt de tenaamstelling op uw belastingaanslag geldt: schriftelijk doorgeven:
   Belastingsamenwerking West-Brabant, Postbus 502, 4870 AM Etten-Leur.
   E-mail: info@bwbrabant.nl

  • Belastingen en verhuizen naar andere gemeente?

   Wanneer u zich heeft in laten schrijven in de gemeentelijke basisadministratie van uw nieuwe gemeente, wordt u automatisch uitgeschreven bij de voormalige gemeente. Binnen zes weken ontvangt u dan een verminderingsnota voor de aanslag afvalstoffenheffing (reinigingsheffing), rioolheffing en hondenbelasting voor het aantal hele maanden dat u in het belastingjaar niet meer woonachtig bent in de voormalige gemeente.

  • Belastingen en verhuizen naar bejaardentehuis?

   Wanneer u verhuist naar een verzorgingstehuis of bejaardentehuis, dient u zich bij de afdeling Burgerzaken in te laten schrijven op dat adres. Voor uw oude adres ontvangt u dan binnen zes weken een verminderingsnota met betrekking tot de rioolheffing en de afvalstoffenheffing over het aantal hele maanden dat u in het belastingjaar niet meer als gebruiker op het oude adres geregistreerd staat.

  • Belastingen en emigreren?

   Als u voor een langere periode naar het buitenland vertrekt, dient u dit door te geven bij de gemeente waar u op dat moment ingeschreven staat. Indien u dat wenst kunt u een correspondentieadres doorgeven aan de BWB, zodat u ook vanuit het buitenland uw zaken met ons kunt blijven regelen.

   Binnen zes weken nadat uw emigratie is verwerkt door de gemeente ontvangt u een verminderingsnota met betrekking tot de rioolheffing,  de afvalstoffenheffing en de zuiveringsheffing over het aantal hele maanden dat u in het belastingjaar niet meer woonachtig bent op uw oude adres.

 • Betalingen
  • Wanneer moet de belasting betaald zijn?

   Op het aanslagbiljet staat vermeld wanneer de aanslag moet zijn betaald. De termijnen staan op het aanslagbiljet vermeld onder de naam: vervaldagen. Het totale aanslagbedrag dient in ieder geval voor de laatste vervaldag betaald te zijn. Wanneer u gebruik maakt van automatische incasso dan wordt het aanslagbedrag in 10 termijnen automatisch van uw rekening geschreven.

  • Ik zit in de WSNP (schuldsanering). Moet ik de nieuwe aanslag toch betalen?

   Nadat de WSNP is uitgesproken vallen alle aanslagen die daarná worden opgelegd onder de “lopende verplichtingen”. De aanslag dient dus betaald te worden.

  • Ik heb een verzoek tot kwijtschelding ingediend. Moet toch betalen of heb ik automatisch uitstel?

   Indien wij uw verzoek om kwijtschelding ontvangen wordt vanaf dat moment de invordering opgeschort (stopgezet) totdat op de aanvraag kwijtschelding is beslist. Heeft u een automatische incasso, dan zullen er vanaf het moment dat het kwijtscheldingsverzoek is ontvangen geen termijnen worden afgeschreven. Mocht de kwijtschelding (gedeeltelijk) worden afgewezen dan zal er opnieuw via de automatische incasso worden afgeschreven nadat de uitspraak aan u is verzonden.

  • Ik heb bezwaar ingediend/wil bezwaar indienen. Heb ik dan automatisch uitstel van betaling?

   Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat u automatisch uitstel van betaling heeft. Hiervoor dient u schriftelijk te verzoeken; dit kan tegelijkertijd met het indienen van het bezwaarschrift, of na ontvangst van de ontvangstbevestiging.

   Uitstel wordt uitsluitend verleend voor het betwiste bedrag van de aanslag.

  • Hoe kan ik een ander rekeningnummer doorgeven?

   Het wijzigen van een rekeningnummer van de automatische incasso kunt u op de volgende manieren aan ons doorgeven: via de digitale balieper telefoon, per e-mail of schriftelijk. Geeft u de wijziging schriftelijk of per e-mail door, vergeet dan niet uw burgerservicenummer (BSN) of aanslagnummer te vermelden.

  • Hoe kan ik mijn automatische incasso stopzetten?

   De automatische incasso kan worden stopgezet door het intrekken van de machtiging. Dit kunt u op de volgende manieren aan ons doorgeven: via de digitale balieper telefoon, per e-mail of schriftelijk. Geeft u de wijziging schriftelijk of per e-mail door, vergeet dan niet uw burgerservicenummer (BSN) of aanslagnummer te vermelden.

    

  • Mijn incasso is gestorneerd terwijl er wel geld op de bank stond, hoe kan dat?

   De BWB probeert te incasseren; indien dit niet lukt en het bedrag dus gestorneerd wordt krijgt de BWB géén informatie over de reden daarvan omdat er geen privacy-gevoelige informatie aan derden verstrekt mag worden. Voor de reden van stornering kunt u contact opnemen met uw bank.

  • Wat is IBAN?

   IBAN is de afkorting voor International Bank Account Number. Dit langere rekeningnummer wordt gebruikt voor alle binnenlandse en Europese betalingen. Een Nederlands IBAN bestaat uit achttien letters en cijfers.

   Een Nederlands IBAN begint met landcode NL, gevolgd door een controlegetal van twee cijfers en een bankcode van vier letters. Het IBAN eindigt op uw rekeningnummer zoals dat bijvoorbeeld op uw betaalpas staat. Bestaat dat nummer uit negen cijfers of minder? Dan komen daar nog één of meer nullen voor in het IBAN.

                                                 1374736018IBAN.jpg

   U vindt uw IBAN op uw rekeningafschriften en in uw internetbankieromgeving. Vindt u het niet? Op www.ibanbicservice.nl kunt u uw rekeningnummer omzetten naar het IBAN.

   Kijk voor meer informatie op www.overopiban.nl

  • Wanneer vinden de maandelijkse afschrijvingen plaats?

   De afschrijvingen vinden steeds plaats aan het einde van de maand.

  • Kan ik de BWB machtigen voor incasso?

   Als u nog niet eerder een machtiging heeft afgegeven, en u wilt het aanslagbedrag graag in tien termijnen betalen, dan kunt u dit regelen via de digitale balie van de BWB https://digitalebalie.bwbrabant.nl/. U kunt dit eventueel ook schriftelijk; postbus 502, 4870 AM Etten-Leur, telefonisch; 076-5298300 of via e-mail aanvragen bij de Belastingsamenwerking West-Brabant. Ook kunt u het reactieformulier wat bij de aanslag zit zo snel mogelijk na ontvangst van de aanslag retourneren.

  • Ik heb teveel belasting betaald wat nu?

   Indien er teveel is betaald wordt het teveelbetaalde bedrag automatisch teruggestort.

  • Wat als ik te laat ben met belasting betalen?

   Als u te laat bent met betalen ontvangt u een aanmaning en als u dan nog niet tijdig betaalt ontvangt u een dwangbevel. Indien er sprake is van bijzondere omstandigheden kunt u om uitstel van betaling of een betalingsregeling verzoeken.

 • Kwijtschelding
  • Wanneer kom ik in aanmerking voor kwijtschelding belastingen?

   Wanneer u geen vermogen heeft en een inkomen heeft op bijstandsniveau, dan kunt u kwijtschelding aanvragen. Kwijtschelding wil zeggen dat u de aanslagen niet of slechts gedeeltelijk dient te betalen.

   Om te kunnen bepalen of u voor kwijtschelding in aanmerking komt, wil de gemeente van u gegevens over uw inkomen, uw banksaldo, bezittingen (bv een auto of een eigen huis) en eventuele schulden. Deze gegevens moet u invullen op een speciaal hiervoor bestemd kwijtscheldingsformulier.

  • Hoe wordt bepaald of ik in aanmerking kom voor kwijtschelding?

   Kwijtschelding van belastingen hangt af van persoonlijke omstandigheden. Er wordt niet alleen rekening gehouden met uw inkomen maar ook met uw vermogen. De kwijtschelding van belastingen is een wettelijke (Rijks)regeling die de gemeente uitvoert. In deze regeling is sprake van wettelijk vastgestelde normbedragen.

  • Hoe zit het met kwijtschelding van waterschapsheffingen?

   Door ondertekening van het formulier kwijtschelding gaat u akkoord met uitwisseling van de gegevens aan het Waterschap, zodat u na beoordeling en toekenning van kwijtschelding automatisch in aanmerking komt voor kwijtschelding van de waterschapsbelastingen.

  • Hoe vraag ik kwijtschelding aan?

   Denkt u dat u in aanmerking komt voor kwijtschelding van het gehele aanslagbedrag of een gedeelte daarvan, dan kunt u een kwijtscheldingsformulier afdrukken, invullen en opsturen naar de BWB. U kunt ook via de digitale balie kwijtschelding aanvragen.

   U kunt het formulier ook bij bepaalde andere instanties in uw buurt (raadpleeg de site welke instanties het betreft) ophalen of telefonisch aanvragen (Belastingsamenwerking West-Brabant 076 - 529 83 00).

   Voor bedrijfsaanslagen wordt geen kwijtschelding verleend. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u de overige vragen raadplegen. U kunt ook bellen met de afdeling Klantencontact, telefoon: 076 - 529 83 00.

    

  • Hoe moet ik het formulier kwijtschelding invullen?

   Wij nemen uw aanvraag alleen in behandeling als de aanvraag compleet is. Op het aanvraagformulier kwijtschelding staat welke gegevens u mee moet sturen. Als de aanvraag niet compleet is, krijgt u daarvan bericht. U krijgt dan 2 weken de tijd om de ontbrekende stukken op te sturen. Indien de ontbrekende stukken niet door u worden aangeleverd, kan de aanvraag worden afgewezen.

  • Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met het afwijzend besluit op mijn aanvraag kwijtschelding?

   Als uw aanvraag voor kwijtschelding is afgewezen dan kunt u binnen de wettelijke termijn van 10 dagen na dagtekening van het besluit schriftelijk een administratief beroepschrift insturen. Deze termijn is vastgelegd in de ‘Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990’. Lukt het u niet om binnen de wettelijke 10 dagen termijn een administratief beroepschrift in te sturen en uw administratief beroepschrift is verstuurd binnen zes weken nadat het besluit is genomen dan wordt deze alsnog in behandeling genomen.

    

   Een administratief beroepschrift dat buiten de zes wekentermijn is verstuurd wordt niet meer in behandeling genomen. Dit wordt in een besluit schriftelijk aan u medegedeeld.

    

   De enige wettelijke uitzondering voor de indieningstermijn van een administratief beroepschrift is als uw inkomen is gedaald. Is uw inkomen gedaald binnen een jaar nadat uw aanvraag kwijtschelding is ingediend dan kunt u een administratief beroepschrift indienen. Vermeld duidelijk in uw administratief beroepschrift met ingang van wanneer uw inkomen is gedaald en wat de hoogte van het inkomen is geworden. Van deze gegevens moet u kopieën van bewijsstukken meesturen.

    

   Hoe dient u uw administratief beroepschrift in? 

                      

   In het administratief beroepschrift geeft u aan waarom u het niet eens bent met de reden waarom uw aanvraag kwijtschelding is afgewezen. Zonodig stuurt u kopieën van bewijsstukken mee waarmee u uw aantoont waarom het besluit anders zou moeten zijn. Het administratief beroep kunt u richten aan:

    

   Het Dagelijks Bestuur van de Belastingsamenwerking West-Brabant
   ter attentie van de afdeling Bezwaar en Beroep
   Postbus 502
   4870 AM Etten-Leur

    

   Na ontvangst van uw administratief beroepschrift wordt binnen 14 dagen een ontvangstbevestiging toegestuurd.

   Namens het Dagelijks Bestuur van de BWB beslist de directeur op het beroep.

   Wordt uw beroepschrift afgewezen dan staan er geen verdere rechtsmiddelen meer open.

 • Bezwaarschrift
  • Ik heb een bezwaarschrift ingediend. Krijg ik een ontvangstbevestiging?

   Heeft u een bezwaarschrift ingediend (per mail of per post) tegen één of meerdere belastingen/ heffingen op uw aanslagbiljet, dan ontvangt u van ons een schriftelijke ontvangstbevestiging. Het kan enkele weken duren voordat u deze per post van ons ontvangt.