Digitale aangifte bedrijven
BWB, elke cent telt mee

Kwijtscheldingen

Deel deze pagina

De invorderingsambtenaar kan ook kwijtschelding verlenen voor een aan u opgelegde aanslag.

Denkt u dat u in aanmerking komt voor kwijtschelding van het gehele aanslagbedrag of een gedeelte daarvan, dan kunt u onderstaand kwijtscheldingsformulier afdrukken, invullen en opsturen naar de invorderingsambtenaar, postbus 502, 4870 AM Etten-Leur. Voor bedrijfsaanslagen wordt geen kwijtschelding verleend. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u de overige vragen raadplegen. U kunt ook bellen met de afdeling Klantencontact, telefoon: 076 529 83 00.

pdf-icoon.gif Aanvraagformulier kwijtschelding 2014 pdf-icoon.gif Informatie hulp bij kwijtschelding 2014 pdf-icoon.gif Toelichting aanvraagformulier kwijtschelding 2014

Andere vragen over dit onderwerp:

Welke normen worden gehanteerd voor kwijtschelding?

Het kwijtscheldingsbeleid is een bevoegdheid van de overheid. Iedere overheid, Rijk, gemeenten en waterschappen kunnen een eigen beleid bepalen, waar het de norm aangaat. Uitgangspunt is de norm die het Rijk hanteert, 90% van de Bijstandsuitkering. In het kader van onder andere armoedebeleid is aan de lagere overheden de bevoegdheid gegeven om een afwijkende norm te hanteren die ligt binnen de 90% en 100%. De gemeenten binnen de Belastingsamenwerking en het waterschap hanteren een norm van 100 %.

Wanneer kom ik in aanmerking voor kwijtschelding?

U komt in aanmerking voor gehele kwijtschelding als uw betalingscapaciteit nihil is. Uw inkomsten (loon, uitkering, studiefinanciering, heffingskorting, enz.) worden verminderd met een aantal uitgaven. Als het resultaat daarvan lager is dan het voor u berekende normbedrag, dan krijgt u volledige kwijtschelding. Gedeeltelijke kwijtschelding krijgt u als het berekende bedrag van uw betalingscapaciteit groter is dan de norm maar lager dan het verschuldigde bedrag van de aanslag. Uw verzoek wordt afgewezen als de berekende betalingscapaciteit groter is dan het aanslag bedrag.

Wanneer kom ik niet in aanmerking voor kwijtschelding?

U krijgt geen kwijtschelding als uw betalingscapaciteit groter is dan het normbedrag en hoger dan het bedrag van de aanslag. Daarnaast is er nog een aantal andere redenen waarom een verzoek om kwijtschelding wordt afgewezen, bijvoorbeeld:

 • U verstrekt niet de gevraagde gegevens die volgens het formulier noodzakelijk zijn.
 • U voldoet niet aan de voorwaarden die gesteld zijn door de invorderingsambtenaar.
 • Het is aan u zelf te wijten dat u de aanslag niet kunt betalen, omdat u geen aanvullende bijstand aanvraagt of wilt aanvragen, of er is opzet of grove nalatigheid in het spel.
 • Op bankrekeningen staat een saldo dat groter is dan de voor u geldende norm vermeerderd met de huur en de premie ziektekostenverzekering.
 • U heeft een voertuig dat meer waard is dan € 2.269, zonder dat hiervoor de noodzaak bestaat in verband met ziekte, invaliditeit of de uitoefening van uw beroep.
 • U doet een verzoek om kwijtschelding voor een aanslag die al meer dan drie maanden geleden is betaald.
 • Voor de aanslag is geen kwijtschelding mogelijk.

Wanneer kan ik een verzoek om kwijtschelding indienen?

U kunt altijd een verzoek om kwijtschelding doen. Heeft u de aanslag echter al betaald, dan moet uw verzoek om kwijtschelding binnen drie maanden na uw betaling zijn ontvangen. Wilt u bezwaar maken tegen de aanslag en doet u tevens een verzoek om kwijtschelding, reageer dan sneller. In dat geval is het belangrijk dat uw verzoek binnen zes weken na de dagtekening van deze aanslag ontvangen is.

Hoe wordt mijn betalingscapaciteit berekend?

Uw betalingscapaciteit wordt berekend door de maandelijkse inkomsten te verminderen met de maandelijkse uitgaven (netto besteedbaar inkomen). De uitkomst wordt vergeleken met het voor u geldende normbedrag. Is de uitkomst negatief dan krijgt u kwijtschelding. Is de uitkomst positief, dan wordt de betalingscapaciteit op jaarbasis berekend. Van het bedrag op jaarbasis mag 80% worden aangewend als capaciteit om belastingen te betalen. In feite wordt de uitkomst van het netto besteedbaar inkomen en het normbedrag vermenigvuldigd met 9,6 (12 x 80%).

Welke normbedragen zijn er?

Omdat de kwijtscheldingsregeling uitgaat van de norm van de Wet werk en bijstand is er ook sprake van verschillende inkomenscategorieën. Die worden vertaald naar huishoudtypen.

De normbedragen worden elk half jaar bijgesteld. Voor de huishoudtypen van mensen ouder dan 65 gelden vaste bedragen. Voor de overige huishoudtypen gelden minimum en maximumbedragen, omdat in die huishoudtypen in de Wet Werk en Bijstand toeslagen en verlagingen worden gehanteerd. De normen per 1 januari 2014 zijn in onderstaande tabel vermeld. * Let op: Voor het waterschap en de gemeenten Alphen-Chaam, Bergen op Zoom, Breda, Dongen, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal gelden vanaf 65 jaar afwijkende normen. De volgende huishoudtypen worden onderscheiden:

Normbedragen per type huishouden
 Type huishouden  Normbedrag           *Afwijkend  normbedrag
echtgenoten, beiden jonger dan 65 jaar € 1.359,49  
echtgenoten, beiden zijn 65 jaar of ouder € 1.458,48   € 1.513,08
echtgenoten, één echtgenoot 65 jaar of ouder             € 1.447,75  € 1.502,35
alleenstaande, jonger dan 65 jaar €    951,65  
alleenstaande, 65 jaar of ouder € 1.054,74  € 1.099,30
alleenstaande ouder, jonger dan 65 jaar € 1.223,54  
alleenstaande ouder, 65 jaar of ouder € 1.324,55  € 1.375,75

Met welke inkomsten wordt rekening gehouden?

Tot inkomsten worden gerekend loon, uitkering, pensioen, vakantiegeld, studiefinanciering, heffingskorting en andere inkomsten zoals bijdrage aan huur van medebewoners, kostgeld, alimentatie (bruto bedrag, dus zonder rekening te houden met nog verschuldigde belasting).

Welke uitgaven worden meegenomen?

De uitgaven waarmee rekening wordt gehouden zijn beperkt. Er mag geen rekening worden gehouden met de kosten voor gas, water, elektriciteit, extra ziektekosten en aflossing op schulden (behalve belastingschulden).

Tot de uitgaven waarmee rekening wordt gehouden bij een verzoek om kwijtschelding behoren:

 • Huur (subsidiabele huur verminderd met de ontvangen huursubsidie en verminderd met een vast bedrag van ongeveer € 195,00, dat is het bedrag waarmee bij het bepalen van het normbedrag al rekening is gehouden. Dat is het bedrag dat iemand met een bijstandsuitkering minimaal aan woonlasten moet kunnen betalen van zijn uitkering). Maximaal wordt bij huur rekening gehouden met € 699,48;
 • Premie ziektekostenverzekering verminderd met de normpremie ziektekostenverzekering. Deze normpremie bedraagt per 1 januari 2014 voor een alleenstaande of een alleenstaande ouder € 39 en voor echtgenoten € 84;
 • Belastingschulden als u daarvoor termijnbetalingen doet;
 • Betaalde alimentatie.

Kwijtschelding afvalstoffenheffing, verschillen per gemeente.

Voor de aanslag afvalstoffenheffing 2014 is het mogelijk om kwijtschelding te krijgen. De hoogte van de kwijtschelding  is afhankelijk van in welke woonplaats u woont.

Wordt de afvalstoffenheffing 2014 bijvoorbeeld als gevolg van verhuizing verminderd en deze is kwijtgescholden dan wordt het verminderde bedrag niet aan u teruggestort.

Onderstaand is per gemeente vermeld waarvoor kwijtschelding kan worden verleend.

Gemeente Alphen-Chaam

Voor de afvalstoffenheffing 2014 kan volledig kwijtschelding worden verleend

Gemeente Bergen op Zoom

Voor de afvalstoffenheffing 2014; voor het vastrecht, afvalcontainer en/of inworpen geldt dat een maximaal bedrag van € 284,20 kan worden kwijtgescholden.

Gemeente Breda

Voor het tarief van de afvalstoffenheffing 2014 kan volledig kwijtschelding worden verleend.

Gemeente Dongen

Voor het tarief van de afvalstoffenheffing 2014 kan volledig kwijtschelding worden verleend.

Gemeente Etten-Leur

Voor het tarief van de afvalstoffenheffing 2014 kan alleen voor het vastrecht maximaal € 180,00 kwijtschelding worden verleend.

Gemeente Halderberge

Het tarief van de afvalstoffenheffing 2014 is variabel. In de onderstaande tabel is vermeld waarvoor kwijtschelding kan worden verleend.

Vastrecht Volledige kwijtschelding
Afvalcontainer  120 of 140 liter Maximaal 26 ledigingen
Ondergrondse afvalcontainer Maximaal 78 stortingen/inworpen

Gemeente Moerdijk

Voor het tarief van de afvalstoffenheffing 2014 kan volledig kwijtschelding worden verleend.

Gemeente Oosterhout

Voor de afvalstoffenheffing 2014; voor het vastrecht, afvalcontainer, inworpen/stortingen en kilogrammen geldt dat een maximaal bedrag van € 208,00 kan worden kwijtgescholden.

Gemeente Roosendaal

Het tarief van de afvalstoffenheffing 2014 is variabel. In de onderstaande tabel is vermeld waarvoor kwijtschelding kan worden verleend. 

Vastrecht Volledige kwijtschelding
Afvalcontainer  120 of 140 liter Maximaal 13 ledigingen
Ondergrondse afvalcontainer Maximaal 78 stortingen/inworpen

Gemeente Woensdrecht

Het tarief van de afvalstoffenheffing 2014 is variabel. In de onderstaande tabel is vermeld waarvoor kwijtschelding kan worden verleend. 

Vastrecht Volledige kwijtschelding
Afvalcontainer  120 of 140 liter Maximaal 10 ledigingen
Ondergrondse afvalcontainer Maximaal 55 stortingen/inworpen

 

Is kwijtschelding mogelijk voor zelfstandig ondernemers?

U bent zelfstandig ondernemer in de gemeente Bergen op Zoom, Breda, Dongen, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout of Roosendaal dan kunt u voor de aan u opgelegde gemeentelijke privébelastingen kwijtschelding aanvragen. Kwijtschelding is niet mogelijk voor de waterschapsbelastingen en de gemeentelijke belastingen die verband houden met de uitoefening van uw bedrijf.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de beslissing op mijn verzoek om kwijtschelding?

Als uw aanvraag voor kwijtschelding is afgewezen dan kunt u binnen de wettelijke termijn van 10 dagen na dagtekening van het besluit schriftelijk een administratief beroepschrift insturen.
Deze termijn is vastgelegd in de ‘Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990’. Lukt het u niet om binnen de wettelijke 10 dagen termijn een administratief beroepschrift in te sturen en uw administratief beroepschrift is verstuurd binnen zes weken nadat het besluit is genomen dan wordt deze alsnog in behandeling genomen.

Een administratief beroepschrift dat buiten de zes wekentermijn is verstuurd wordt niet meer in behandeling genomen. Dit wordt in een besluit schriftelijk aan u medegedeeld.

De enige wettelijke uitzondering voor de indieningstermijn van een administratief beroepschrift is als uw inkomen is gedaald. Is uw inkomen gedaald binnen een jaar nadat uw aanvraag kwijtschelding is ingediend dan kunt u een administratief beroepschrift indienen. Vermeld duidelijk in uw administratief beroepschrift met ingang van wanneer uw inkomen is gedaald en wat de hoogte van het inkomen is geworden. Van deze gegevens moet u kopieën van bewijsstukken meesturen.

Hoe dient u uw administratief beroepschrift in? 

In het administratief beroepschrift geeft u aan waarom u het niet eens bent met de reden waarom uw aanvraag kwijtschelding is afgewezen. Zonodig stuurt u kopieën van bewijsstukken mee waarmee u uw aantoont waarom het besluit anders zou moeten zijn. Het administratief beroep kunt u richten aan:

Het Dagelijks Bestuur van de Belastingsamenwerking West-Brabant
ter attentie van de afdeling Bezwaar en Beroep
Postbus 502
4870 AM Etten-Leur

 

Na ontvangst van uw administratief beroepschrift wordt binnen 14 dagen een ontvangstbevestiging toegestuurd.

Namens het Dagelijks Bestuur van de BWB beslist de directeur op het beroep.

Wordt uw beroepschrift afgewezen dan staan er geen verdere rechtsmiddelen meer open.